HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 16

JPEG (Deze pagina), 789.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

14
ter algemeene kennis gebracht, bestaat uit 9 artikelen. Het eerste _
luidt: ,,Dat de Heere voors. (Marnix) int oversetten sonde willen he
gebruyken d’ algemeinste, elaerste ende suyverste tale." In het be
tweede werd een punt aangeroerd, dat bü Marnix eene zeer gevoe­ d«
lige snaar deed trillen. Hij was een beslist, ja wg mogen zeggen, n;
een hartstochtelijk voorstander van ,,het pronomen singulare du," o·
en een heftig vijand van ghy en ghylieden. In de voorrede van d
zgn psalm-berijming heeft hij zich daarover zeer uitvoerig uitge-
laten, en te Leiden heeft hij het goed recht van zijn du zeker zoo d
krachtig bepleit, dat ,,voor goet aengesien wert" dat hij ’t ge- ii
bruiken mocht, althans ,,bü provisie." t
Maar Marnix had nóg een voorliefde, en wel voor het woord 6
Selfwesighe. Alzoo toch had hij gaarne het woord Jehova vertolkt. 6
In zijne vertaling van Genesis, van welke wij de fragmenten vinden T
bij v. Toorenenbergen, hoofdst. VI vs. 3, lezen wij dan ook: ,,D0e <
sprack de Selfwesighe (of Jehovah): mijn Geest en sal niet eeuwelijck ·
met den inensche pleyten, dewijle hy doch enckel vleesch is, maer i
sijnen tijdt sal wesen hondert en twintich Jaer." Hij teekent bij het i
woord in kwestie aan: ,,Dat is Godt, die de Selfwesighe is, ghe- `
lyck hy hem selven noemt Exod. 3: 14. Het wesen hebbende by
hemselven, ende allen creaturen het wesen ghevende, in denwelcken
sy alle zijn, leven ende zweven. Actor. 17 : 28." 1)
In de ,,Puncten", welke wij hier bespreken, luidt art. 4 aldus:
,,Alsoo belangende den naem Jehova. oft men die stellen sal in
d’oversettinghe, verscheyden gevoelen gevallen is, sal bij provisie
den voors. naem gebruyct worden. Ende de gedeputeerden sullen
ondersouken off het onder de kerken sal stichten, om inde naeste
V vergaderinge naerder daer van te handelen."
Marnix had in 1596 (den 9@¤ October) drie copiën gereed van
zijne overzetting van Genesis, ,,en sijn deselve gesonden eene tot
Delft aen D. Helmichium, eene na Vlissingen aen Danielem de
Dieu, ende eene aen D. Plancium tot Amsterdam?
fl) In zijn proza-vertaling van de psalmen zet hij Jehova over door: Heere.