HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 14

JPEG (Deze pagina), 793.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

( · W
12
Vi ,,Dat schrgven toch van ,,Heer" is een onbetwistbare fout."
’ · Inmiddels maakt Dr. Kuyper zelf reeds hier eene fout, die on-
verklaarbaar heeten mag. Hij verwisselt hier HEER met ,,Heer"
en van hoeveel belang dit verschil is, zal aanstonds blgken.
Zou echter mgn corrector (ik bedoel Dr. K.) tevreden zgn, indien
ik overal achter het woord HEER in mijn bgbeluitgave een toon-
looze E liet aanhechten? Neen, hij eischt veel meer. Hg wil, dat
we den plechtiger vorm van ,,HEERE" ééns voor goed als naams-
uitdrukking voor het hoogste Wezen stempelen; ja het moet, vol-
gens hem, ,,in élk geschrift en élke rede strengelgk gewraakt
worden ," dat men ,,oneerbiedig en ontaalkundig" spreekt van ,,Heer"
,,als men ,,God" bedoelt". Wij zullen hier dezen tweeledigen eisch
uit elkander houden. Eerst vragen wg: hebben wij geen recht,
om in een uitgave van den Staten-bijbel, waarin de oude spelling
i gemodernizeerd is, HEERE te veranderen in HEER; en dan komt
de vraag aan de orde: moeten wij in élk geschrift en in élke
rede, als wg van God spreken, Heere zeggen? "
In bewondering van onze Staten-vertaling als een monument ook
van kennis onzer Nederlandsche taal, wensch ik voor Dr. Kuyper .
niet onder te doen. Die bewondering neemt echter niet weg, dat
wij met volle vrijmoedigheid achter tal van woorden de e weglaten,
- waar wg die in den Staten-bijbel vinden. Moeten nu voor het
I woord HEERE een uitzondering maken, en daar steeds de E be-
houden? _
Lezende wat Dr. Kuyper schreef op bl. 10, zouden wij in de
meening kunnen gebracht worden, dat de geleerde mannen, die
zich zoo voortreffelijk als bgbeltolken gekweten hebben, aan die
E een groot gewicht hebben gehecht, haar onmisbaar geacht heb-
’ ben voor den eerbied aan ,,Gods heiligen naam" verschuldigd. Toch
is dit volstrekt niet het geval. Om dit te bewgzen, wil ik hier
kortelijk de geschiedenis verhalen, welke de vertaling van het woord I
Je/wm in onzen Bgbel heeft gehad, want het is inderdaad een ge-
schiedenis. Wij maken daarbij dankbaar gebruik niet alleen van
hetgeen N. Hinlopen heeft meegedeeld in zgn ,,Historie van de