HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 13

JPEG (Deze pagina), 805.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

l
AQ.
i
ll
j dreudeu"; met dubbel krijt schrijven is niet hetzelfde als schrijven
j` met twee krütjes. Het fransche deux en double, het duitsche zwei
l en doppelt, het latijnsche duo en duplum worden dan ook steeds
scherp onderscheiden. Wij spreken ook niet van een dubbelhandig
ik maar van een tweehandig, en omgekeerd nooit van een tweehartig
maar wel van een dubbelhartig mensch.
Daar nu Dr. Kuyper korrektie vraagt van twee feilen, volgens «,
hem door mij begaan, geheel onafhankelijk van elkander, bij ver-
, schillende gelegenheden, in twee verscheiden boeken, zonder dat
er, voor zoo ver ik zien kan, eenig verband tusschen bestaat, had
hij vragen moeten om twee ,,corrigenda", waarvan er dan een naar
den heer Akkeringa (of liever naar v. Asperen v. d. Velde) en
een naar den heer Kirberger had moeten gezonden worden. Een
,,dubbel ,,corrigendum" is één in duplo opgemaakt corrigendum.
Met eenige uitvoerigheid heb ik het onnauwkeurige van den titel,
dien Dr. Kuyper aan zijn brochure gaf, aangewezen. In een on-
9 wederlegbaar voorbeeld wilde ik aantoonen, hoe door dezen be­
l gaafden auteur in zijn stijl niet de juistheid, maar het sterk-
j sprekende, haast zeide ik: het schrille en sehelle, wordt nagejaagd.
l Die publicist verwerft echter den eerepalm, die zich niet alleen
krachtig en, als het vereischt wordt, forsch , maar ook juist uitdrukt;
en alleen heeft dan ook het recht, om tegenover een ander
met zoo veel nadruk in het openbaar als ,,correotor" op te treden.
v Doch genoeg van den titel! Laat ons thans hooren, waarom
D Dr. Kuyper mij bidden komt.
1 ,,Het eerste corrigeudum, waarom ik u verzoek is,.dat Ge des
heeren Akkeringa’s correetor gelasten wilt, om bij den verderen
afdruk, of mogelüken herdruk ’) van uw printbijbel den naam ':'1't‘FI‘
j niet langer door ,,HEElt" maar door ,,HEERE" te vertolken.
1) Dr. Kuyper zal moeten toesteminen, dat voor dezen druk de ,,Bede" wel wat
I laat kwam (het laatste vel was afgedrukt, en de uitgave gevorderd tot aan deu
Brief aan de Romeinen), C11 hij heeft vermoedelijk niet bedoeld door dit zijn ge-
schrift de komst van een eventueelen tweedeu druk van mijn bijbel, waarvoor hi_j
geen woord van lof len beste heeft, te helpen verliaasten.
l
`