HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 12

JPEG (Deze pagina), 803.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

l
gr
10 l
jl v0lat·ie" (2<l<‘> Druk) een klein lgstje drakfeilen, en daar merken
‘ wg vergissingen op, als entiére voor entlère, preposait voor pro- K
posalt. 1) Belangrgke wgzigingen, welke het gevoelen van een h
schrijver onderging, nadat een gedeelte van zgn werk reeds was 1
afgedrukt, worden vermeld in een naschrift, of in de voorrede, El
en niet gebracht tot de ,,corrigenda", tot de ,,drukfeilen" of ,,noo­
dige verbeteringen? Nu geloof ik, dat Dr. Kuyper bij zijn ,,een­
voudig" verzoek niet aan zulke gansch onbeduidende feilen heeft
gedacht. Hoe liinderlgk een drukfout ook kan zijn, men neemt 2
het er nooit zóó ernstig tegen op.
Maar wat is ,,een dubbel ,,corrigendum?" Indien men taalkundig
juist spreekt, dan zegt men daarmee niet hetzelfde als met ,,twee
corrigenda". Bij dat ,,dubbel" toch moet men denken aan twee
feilen, of met Dr. Kuyper gesproken, aan twee opgaven van feilen,
X welke met elkander in verband staan, dezelfde zaak raken. Een
dnbbelge is wel in geldswaarde, maar niet in beteekenis hetzelfde
als twee stnivers. Een dubbele misdaad pleegt bgv. hij, die zgn
vader vermoordt, of denzelfden persoon eerst om ’t leven brengt H
en hem dan uitplundert; terwijl men van twee misdaden zou spreken, j
als twee menschen iets misdoen, of dezelfde booswicht bij twee Y
verschillende gelegenheden twee onderscheiden misdrijven pleegt.
,,In den dnbbelen arend" is niet eensluidend met ,,In de twee
1) Als een voorbeeld van hetgeen korrektie is, deelen wij uit de geschiedenis
van onzen Staten­bijbel zelf mede, dat in 1655 in druk is gegeven door van Rave- r
steijn te Amsterdam een ,,Register van de verbeteringhe der Drakfaaten ende `
Misstellinghen, die in den Eersten Drnck va11 den Nieuw-Overgesetten Bibel ge-
vonden worden." In dat Register worden 0. a. deze Drukfouten vermeld: ,,In de j
Voorrede van de Staten Generael Lin. 18 staet Geest, leest Geests. Genesis Cap.
F 1 vs. 28 letter l staet ende 9. 1, 3. leest ende 9. 1, 2. 7. enz. De bijbels, bij
welker druk van dit register gebruik was gemaakt vermelden dan ook op den
titel, dat zg volgens Kerken-Order verbetert (Zie le Long. Boekzaal der Nederd. {
Bijbels. bl. 814 vv.) Men ziet hieruit, wat men toen onder een corrigendxu/rn ver- ·‘
stond. Het zal misschien menigeen verbazen, dat die opsomming van al de ge- '
vonden drukfouten in de11 Staten-bijbel niet minder dan negen en veertig blad-
zijden druks tn folio beslaat. Een exemplaar er van berust in het archief van
Utrecht’s provinciaal kerkbestuur.