HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 11

JPEG (Deze pagina), 796.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

l
F
9
twee kwesties, in de ,,Bede" behandeld, mg, bg eenig nadenken,
T ­ niet onbelangrijk voor, omdat ze door Dr. Kuyper in verband worden
{ gebracht met andere vraagstukken, die er eigenlgk niet bij be-
hooren; maar zgn doortastende geest tracht op alles beslag te
leggen, wat hij op zgn weg ontmoet, en uit alles goud te slaan
voor het partgbelang, waaraan hij zgn groote gaven heeft verpand.
Daarom zal ik trachten kalm en objectief te antwoorden, en mij
onthouden van min aangename inmengselen, als welke bg een meer
aandachtige lezing der ,,Bede" mg in het vleesch drongen, te midden
i van ongetwijfeld wèl gemeende, allerzoetste vriendschapsbetuigingen.
Bede om een dubbel ,,Corrigendum!" Zóó luidt de titel van het
tot mij gekomen geschrift. Laat ons eerst dien titel wat nader be-
schouwen! Wat wil Dr. Kuyper er mêe zeggen? Zijn verzoek is
dat ik ,,eenvoudig een corrzïgendum aan twee van mgn drukkers
q zal zenden .... Het eene aan den heer Akkeringa/’ Al dadelijk
g merk ik op, dat de heer Akkeringa geen drukker is. De bijbel,
waarbij ik aanteekeningen schreef, is gedrukt te Haarlem door de
firma van Asperen van de Velde, welke ook voor dezen arbeid,
gelijk voor zoo menigen anderen, lof verdient.
Wat is echter een ,,Corrigendum ?" Ieder weet, dat men vóór of
achter een afgedrukt werk een lgstje kan plaatsen van corrigemla, j
d. w. z. van drukfouten, die aan de aandacht van den schrijver of
j corrector zgn ontsnapt. 1) Dat Zgsge zelf een ,,Corrigendum" te
` noemen, gaat eigenlgk niet aan. Men plaatst boven de-opgemerkte j
F drukfouten ook wel eens het woord ,,Errata", of ,,Misstellingen", _
of ,,Verbeteringen", of ,,Drukfeilen." Kan het er nu door, te zeggen: «
Bede om een dubbel ,,Erratum;" een dubbel ,,Misstellingen", een i
dubbel: ,,Verbeteringen?" enz.
Gewoonlijk brengt men ook tot de corrigemlct niet een herroeping,
jg een terugnemen van eene belangrgke uitspraak, van een geheel of jè
half boek. De heer Groen plaatste achter zgn ,,0ngel00f en Re- H
1) Zie Krarner’s WVoordentolk i. 11.
`