HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 10

JPEG (Deze pagina), 805.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

E
F
8
digen zal. Ik vrees echter, dat die kennis niet objektief zal wezen.
« Het staat bovendien bg hen vast, dat ik op de twee aangevochten ,
punten ten eenemale verslagen, volstrekt weerloos en te schande {
gemaakt ben. - Velen, die niet meer lezen kunnen wat door
Q Dr. Kuyper geschreven wordt, laten ook liefst ongelezen wat tegen
hem wordt in ’t licht gezonden. Niet weinigen toch zün al dat
strijden over en weer zóó moede, dat zij het oogenblik zegenen
zouden, waarop alle polemiek over kerkelüke partijzaken verboden
of gestaakt werd. - En dan zgn er, helaas, niet weinigen, die in
een strijd tusschen twee niet al te ongeoefende kampioenen een i
zeker welbehagen hebben. Met verlangen zien zü het oogenblik
te gemoet, waarin ik het krüt binnentreden, en de toegeworpen
handschoen opnemen zal.
Ik moet bekennen, dat de gedachte aan hen mg büna allen lust
i ontnomen heeft, om in het openbaar een woord over de ,,Bede"
te zeggen. Ik houd er Dr. Kuyper en mü­zelf te goed voor, om
door onzen kampstrijd een deel van het lezend, maar niet het
heiligst deel, te vermaken. Daar is bovendien zoo veel werks nog
onafgedaan, en met zulke heilige en ernstige eischen komt men tot
ons. ,,Laat", zoo zei een stem in mijn binnenste, ,,laat Dr. Kuyper
den schijn behouden van u een ,,dubbele" neêrlaag te hebben toe-
gebracht; dit zal u minder schaden, dan dat gij den weerzin in
` kerk en evangelie door voortgezetten pennestrüd nog grooter, en
de bitterheid uwer tegenpartij nog heviger maakt." t
Lang heb_ik geaarzeld. Het einde van mgn overleggingen was
evenwel, dat ik de pen opnam. Ik wist, dat ik door Dr. Kuyper ' l
niet was gebracht ad terminos non loqni, en het kwam mg alles~
zins gewenscht voor, dat met een sprekend voorbeeld werd ge-
staafd, hoe bij dezen onvermoeiden gladiettor het zwaard niet altüd
den tegenstander raakt. Voor Dr. Kuyper en zgn geestdriftige vol-
gelingen kan het heilzaam wezen, dat züne feilbaarheid eens wordt jg
aangetoond; en dat men daartoe niet noodig heeft, terug te gaan
tot de dagen, toen hij een vurig apostel was van de beweging,
welke uitging van den heer Pearsal Smith. Voorts kwamen de