HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 67

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

I 65 '
A. Nniver en O. J. Reinders, Kleine Vaderl. Geschiedenis 3de druk f 0,30
25 A. Nuioer en O. J. Reinders, Tijdrekenkund. Overzicht . 2de druk - 0,30
00 A. Nuiver en O. J. Reinders, Nieuw honderdtal verhalen. 2de druk ­ 0,35
OO T Dr. M. C. Vodeton, Oude Geschiedenis. I ........ ­ 1,90
.75 Dr. J. A. Wünne, Algemeene Geschied. I. Oude Geschiedenis 8ste druk - 2,90
,50 Dr. J. A. Wiynne, Algemeene Geschiedenis. II. Middeleeuwen 7de druk- 2,90 A
,75 Dr. J. A. Wvjnne, Algemeene Geschied. III. Nieuwe Geschied. 7de druk - 2,90
,60 Dr. J. A. Wiinne, Algemeene Geschied. IV. Nieuwste Geschied. 7dedruk­ 2,90
,00 Dr. J.. A. Wünne, Handb. der Algemeene Geschiedenis . 4de druk - 3,90
,30 ,, Dr. J. A. Wvynne, Overzicht der Algemeene Geschiedenis 10de druk - 1,75
,35 Dr. J. A. Wünne, Geschiedenis van het Vaderland . . 6de druk - 3,90 · A
,25 Dr. J. A. Wünne, Beknopte Geschiedenis van het Vaderland 6de druk - 1,75 _
,40 Dr. J. A. Wijnne, Geschied. van de Nederlanden. I ..... - 4,90
,60 Dr. J. A. Wiänne, Geschiedenis (versp1·. en nieuwe opstellen) . . ­ 3,75
,50 Dr. J. A. Wünne, De Oostersche volken en Griekenland . . . - 4,50
,50 Dr. J. A. Wünne, Het opsporen der Historische waarheid . . . - 0,50 *
,35
,00 ,
"gg NEDERLANDSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE. l
'7 E
>.75 Joh. Berghnis, Het opstel v. d. Volksschool ....... f 0,50
·e00 ” B. van Bruggen, Stijloefeningen .......... ­ 0,75 t
l,6O H. W. Düken, Woorden en Zinnen ter oefening in taal en stijl. a -0,075 ` Z
*,90 C'. F. van Duyl, 1e trap Taalonderw. A. 1e st. Taaloefeningen. 3de druk ­ 0,25
540 C'. F. van Duyl, le trap Taalonderw. A. 2e st. Taaloefeningen. 3de druk - 0,25
),35 C. F. van Dugl, le trap Taalonderw. A. 3e st. Taaloefeningen. 3de druk - 0,25
l,9O P (J. F. van Dngl , 1e trap Taalonderw. A. 4e st. Taaloefeningen. 3de druk - 0,25 ,
$,25 Q C. F. van Duyl, Oefeningen in ’t zuiver schrijven van ’t Nederlandsch (eerste I
5,00 , trap taalonderwijs. Vijfde stukje) ...... 3de druk - 0,50
2,00 , C. F. van Dngl, Eerste trap Taalonderwijs. B. 1e st. Stijloefeningen. ­ 0,25
250 V C. F. van Dugl, Eerste trap Taalonderwijs. B. 2e st. Stijloefeningen. ­ 0.25
E25 C. F. van Dngl, Eerste trap Taalonderwijs. B. 3e st. Stijloefeningen. ­ 0,25 J .
135 C. F. van Dugl, Eerste trap Taalonderwijs. B. 3e st. Stijloefeningen. ­ 0,25
0=75 J. L. Ph. Duajser, Nederlandsche Taaloefeningen voor inrichtingen van mid-
` delbaar onderwijs en Normaalscholen ........ ­ 0,25
J. Douwes, Dr. J. W. A. Renssen en J. van der Veen, De kleine Wekker, AQ
Stijloefeningen voor de Volksschool, drie stukjes . . 3de druk à 0,20
0,35 J. J. A. Goeoerneur, Nieuwe Fabelboek, 4 deeltjes . . 9de druk à. - 0,90 V
0,35 De Groot, Leopold en Rülcens, Nederlandsche Letterkunde. De voornaamste ,
0,25 schrijvers der vier laatste eeuwen, door L. Leopold . 5de druk ­ 3,90 {
,d5I._ Dr. W. J. A. Jonokbloet, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. 3de
2,30 geheel omgewerkte druk. (Compleet in 6 deelen, ingebonden f 2,90 per deel.)
0,75 Dr. W J. A. Jonclcbloet, Beknopte Gesch. der Nederl. Letterk. 2dedruk ­ 3,00 _,
0,35 Dr. W. J. A. Jonckbloet, Van den Vos Reinaerde ..... - 4,90
0,30 l Dr. W. J. A. Jonckbloei, Beoefening der Nederlandsche Letterkunde ­ 0,60 ï,i
0,35 M. J. Koenen, Eerste aanschouwelijk taalonderwijs, Voorlooper van het
0,35 , Nieuwe Taalboek, Gehoor-, spreek-, lees- en schrijfoefeningen voor de `
_ { laagste klasse der Volksschool ......... ­ 0,25
?