HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 64

JPEG (Deze pagina), 888.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

ë 4) _,. ,-.,.....­ r- · . . .» ~·­ ~~ ·· -· ·-· ···~~· ­···- ­ ·~‘· ·· ····· Mw Uri"` """‘·’*""*""‘*1"""""'“""""""""""`”"'”'ï"'""*’_ ` ’ Q · ­
A
jj `
VI ' 62
i waarheid gevonden, welke de bespreking van gewichtige belangen vor-
L; dert; nergens één woord van waardeering in de beoordeeling, die voor
eene veroordeelin g in de wieg was gelegd. Ik heb bij de eindelooze
[ beschuldigingen naar bewijzen gezocht, maar heb ze niet gevonden. Ik
hoorde slechts den verbitterden toon van een oud man, die is blijven
i ’ staan, die zich in de veranderde tijden en toestanden niet tehuis voelt
; en wrevelig is, dat hij den stroom niet kan keeren. Zijne woorden
i getuigden meer van kwalijk verborgen spijt, dan van kennis. Een man,
p die nog altijd zweert bij het leerleesboek; die over de negentig Neder- `
landsche woorden voor Germanismen aanziet; die in provincialistische v·.
i NA beperktheid zijn kleinen woordenschat tot het ware Nederlandsch ver-
8 klaart, buiten welken alles uit den booze is; die met groote naïviteit
Schiller en Hölty en Amdt tot ,,schrijvers voor de jeugd en de scholen"
J proclameert, - zoo’n man, al ware hij in zijnen tijd ook misschien een
` flink onderwijzer, kan niet meespreken over de taal- en letterkundige
` waarde van het bellettristisch leesboek. Of hij recht heeft, om over het
I godsdienstig en zedelijk gehalte te vonnissen, dat moge de lezer thans
W uitmaken. Hetzelfde verklaar ik aangaande ,,enkele bevoegde
M personen", die de Heer Hemkes tot zijne schade niet noemt. Hij
,§ ” zal hun als mijne riieening wel overbrengen, dat ik het nobeler vind,
{ zich niet achter een bejaard, maar nog prikkelbaar man te verschuilen.
j , Nog een woord tot slot. p
* .. Ik herhaal, dat eene bezadigde bespreking van de beginselen, die aan
. . het leesboek ten grondslag dienen te liggen, mij hoogst aangenaam en I »
· I voor de school hoogst nuttig zal zijn. Voor welwillende op- en aan- p
Vi merkingen, die van kennis en-van liefde voor de zaak getuigen, ‘
zal ik een open oor behouden, opdat langzamerhand de gebreken, die
i. ook mijn werk aankleven, verdwijnen mogen. Ik zal daarmee voort-
l ' gaan, totdat eens de toekomst een leesboek voortbrengt, dat meer aan ‘ · i
J _ het ideaal beantwoordt. Als`het zóó ver is, dan zullen - ook zonder ii
g i den invloed van nijdige brochures - mijne leesboeken vanzelf ver- E
dwijnen en met die van Van I-Ieyningen Bosch, Anslijn e. a. tot de
geschiedenis gaan behooren.
p i GRONINGEN, zg September 1882. W
E F