HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 63

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

. _ I , _` V, I I, ”'i_`;k';-`­T4­_·"`_v`iJ')"`g'r"""°""";'ï"‘r"""‘*^'··­‘<v«Y»~ ­.«·7­«».,·-éJ~lï;,;.Z..· '­ZI_;';’;?_;,~‘
N _ 61 V
, het Duitsch is vertaald en ofschoon wü van slechts weinige lessen de
Duitsche bronnen kennen, verraadt bijna iedere les in ongebonden stijl
. de Duitsche herkomst. Ook vele der versjes zijn blijkbaar uit die taal
overgenomen; doorgaans zijn zij beter dan de prozastukjes, al is de
_ inhoud vaak zeer nietig en onbeduidend?
‘ Kan de Schrijver het rnij ten kwade duiden, dat ik aan eene macht-
_, spreuk denk? Ontbrak het hem aan ruz`mz‘e, in eene brochure, 1)waar­
van de omvang niet te groot kon zijn in Nederlands belang, 2) die
i zoo ruim gedrukt werd en 3) waarin zelfs nog papier ongebruikt geble-
j ven is? -­ Kan ik veronderstellen, dat het een rustend hoofdonderwijzer
van zijne jaren aan iäzi ontbrak? - en is niet de animositeit, waarvan
I zijne geheele brochure gloeit, een bewijs, dat er Zus! te over voorhan-
den was? Doch aangenomen, dat de oogst rijk was, dan nog zou
j in deze periode der brochure een veel rijkere oogst gelegen zijn voor
, mij. In elke zinsnede ligt eene onbewezen beschuldiging, zóó grof,
i dat zij den beschuldigde zeer stellig ontslaat van eenige verdediging.
I Ik kan den Heer Hemkes dan ook alleen dankbaar zijn voor alles wat ,
ik daar aanhaalde, omdat het afdoende den AARD zijner bestrijding N
I kenteekent, eenen aard, dien ik mij ten doel stelde, onder het oog ,
_ van dienzelfden ,,geachten" lezer te brengen, welken hij op pag. 18 _1
meende te moeten vleien. Strijdt men zóó, en nog wel
« ­onder Nederlandsche vlag voor hetgeen waaris?- l
Indien dat zoo ware, ik zou het mij tot eene eere Q
rekenen, die vlag te verlaten. ‘ j
g` x
‘ Ik ben aan ’t eind van mijn verweerschrift en ga meteen de reke-
a ning opmaken. Op den onbesuisden aanval, waartoe het Haarlemsche i
Commissielid zich te kwader ure heeft laten verleiden, heb ik getracht
ernstig ·te antwoorden - niet omdat de schrijver dat verdiende, maar N
[ wijl de zaak ernst eischte; ik heb het uitvoerig gedaan, wijl ik tegen-
l over onbedachte en boosaardige aantijgingen kalme redeneering en ï
l duidelijke bewijzen moest zetten; ik deed het voor het oor van allen,
daar ook allen de beschuZdzg=·z'ng hadden gehoord , die voor onwe-
j tenden of halfwetenden eenigen schijn van waarheid kon hebben. Had
x ik geen prijs gesteld- op het oordeel van onderwijzers en schoolautori-
j teiten, mijne brochure ware niet geschreven; den Heer Hemkes zou ik
om den Heer Hemkes niet geantwoord hebben. Voor de andere lezers
hoop ik maar, dat het mij gelukt is, het gevoel van walging te onder- ,,
_ drukken, dat bij de lectuur van ,,Een Nezicrlmzdsv/z belang" mij meer g
1 dan eens bekroop. Nergens toch heb ik daarin die waardigheid en die
· ‘4
1
l
I
Y Q