HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 62

JPEG (Deze pagina), 902.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

E" ­ · i H ` " " "' ' · ` ' ' · `· ­~· · ­ ~·­ , ,ï,, _,7__ __* Y _ `__,_ M ` _ ,____,,,HN_W·`w‘Y4U"Y ..*1;
1 so l
j Brochure pag. 13. ,,Dit een en ander. [Wat een en ander? - Er wordt maar
;§ één stuk van een lesje opgegeven] is onwaar, nietig, laf en misselijk
i tevens, en dat wel in zoo hooge mate, dat ik mij ontslagen acht van
» eenige bewijsvoering?
. Eerst een lesje uit zijn verband gerukt, zoodat de toon, die het ge-
heel beheerscht, en waardoor zoo menig vreemd klinkend woord ver- .
i ` klaard wordt, geheel verloren gaat, en dan gezegd zonder een zweem
van bewijsvoering -- onwaar, nielzg, laf, misseläkf ­­ Wie het. °
, gebruik van dergelijke termen zich veroorlooft, mag zich van eene- ·
g strenge bewijsvoering niet ontslagen rekenen. i
Brochure pag. 16. ,,De zelfgemaakte stukjes, zoo die in deze boekjes moch-
lë ten zijn", en daarop volgt: ,
p, Brochure pag. 17. ,,aan de vreemde herkomst van büna alles wat in deze·
* leesboeken van den schrijver zelf schijnt te zijn, bestaat hoegenaamd
S geen twijfel." -
j Wat zou de Heer Hemkes zeggen, wanneer ik deze onzoaarzlzge á
aantäging toelichtte met deze andere zinsnede: ,,aan de zlorpere her- 1
i komst van lzäna alles wa! in ’s Heeren Hemkes Bro:/zure van den
R
sc/zräver zel] se/zgjïnl te zän, besiaal hoegenaamd geen z‘zoäfel." l
. Brochure pag. 18. ‘,,Maar het zou geen compliment zijn voor den geachten `
lezer, indien we hem niet in staat achtten zonder onze voorlichting
1 dadelijk het vreemde werk te herkennen !" `
In deze zinsnede doet de Heer H. eene poging, om den ,,geachten
V' lezer" met een vleiend woord op zijne zijde te krijgen. Doch indien ,
het hem met zijne bewering ernst ware, dan hadden tal van bladzijden Z,
Y zijner brochure ongeschreven kunnen blijven.
{ Brochure pag. 20. ,,de geringe letterkundige waarde dezer boekjes."
Dit wordt daar meegedeeld, alsof het in de vorige pagina’s reeds.
i bewezen was.
Brochure pag. 23. ,,De oogst [van taal- en stijlfouten, bedoelt de Heer Hem- l
kes] is zoo buitengewoon rijk, dat het ons aan ruimte, aan tijd en
` aan lust ontbreekt, om alles mede te deelen. Zoo wij al onze aantee­
keningen lieten volgen met uiteenzetting van de redenen, waarom wij
afkeuren, zou ons geschrift geen boekje maar een lijvig boekdeel vor- ·
men. Men kan geen der werkjes openslaan, of men stuit op fouten
t van allerlei soort, en, naarmate men de hoogere nummers der reeksen
s inziet, treft men meer fouten aan. De schrijver bezit zqomin voldoende
j kennis van de Duitsche als van de Nederlandsche taal. Hü vermeldt _
{ nergens, dat bijna alles, wat men hier te lezen krijgt, door hem uit
¤ r