HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 61

JPEG (Deze pagina), 933.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

j _ .
i 59
welke in de pleitrede van eenen advocaat passen, die voor eene slechte
zaak opkomen moet - of wil, maar die niet behooren in een ernstig
geschrift, dat in Nederlands belang geschreven is. De lezer zie toe, dat
· A hij niet - geloove. Hij leze goed èn de brochure, èn mijne leesboeken,
opdat hij -­ werkelijk volgens het verzoek van den Heer Hemkes
een zeïstandig oordeel velle. Dat is, mede volgens den Heer Hemkes,
van het hoogste belang. - De brochure vertoont een eigenaardigen,
fladderenden stijl: voordat men den schrijver grijpt, om hem te wijzen
V op eene scheeve voorstelling der zaken, is hij weer verder gelladderd.
‘ Daardoor zou men eerder denken, dat het de stijl is van een woest en
I onbesuisd man, dan van een 7 5jarig grijsaard. Vreemdll Waarom niet
‘ ‘ kalm de beschuldigingen vastgesteld en telkens met bewijzen voorzien?
j Ik haal eenige voorbeelden aan.
Q Brochure pag. 6. ,,Hetzij hij zich, door opzettelük verzwügen van de namen
I der sehrüvers, het vaderschap daarvan aanmatigt."
Ik heb mij nooit schrijver, altijd verzamelaar genoemd, ofschoon
` vele leeslessen van mij zijn. Maar al had ik mij nooit zoo genoemd,
wat zou dat afgedaan hebben aan de waarde van het Leesboek? p
Brochure pag. 8. ,,De vrees, om de kindertjes op hunne geesteslikdoorntjes 1
[wat zijn dat?] te trappen, heeft den heer Leopold zeker bewogen,
om den naam van God zorgvuldig te verm§den." p
Ik wijs op het woord zeker in deze zinsnede.
Brochure pag. 9. ,,Verm0<-zdelijk is met vele andere stukken, van welke de
< heer L. zich het vaderschap laat aartlemzen, en waarvan wij den oor- {
spronkelijken tekst niet kunnen aanwijzen, eveneens gehandeld." ‘
{ Ik wijs weer op het verraderlijke woord vermaedeläk. In deze zin- I
i snede ligt eene verdachtmaking van het geheele leesboek, waarop ik T
jl niet wensch te antwoorden. Deze zinsnede teekent duidelijk het karakter
van de geheele bestrijding mijner boeken; zoo iets vermoed! men niet,
g zoo iets moet men weten.
i Brochure pag. 9. ,,’t Is waar, de naam van het Hoogste Wezen komt ein- j
V delijk toch nog voor in Wildzang B, blz. 5 en 11, en in Klimop A,
g blz. 13, 47 en 64; doch bü uitzondering? ­- _
Het is eenigszins kinderachtig, hier een cijfer te noemen, maar toch
p- moet ik zeggen, dat de Heer Hemkes der waarheid meer getrouw I,
j gebleven was, als hij b.v. geschreven had, dat alleen in Klimop A die
j naam niet 3 maal, maar lwaaä maal genoemd wordt. Of hier aan ä
E) opzet moet worden gedacht, laat ik in ’t midden.
l
. 4
, i
1 ë
I ,