HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 60

JPEG (Deze pagina), 967.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

_ 58
j ten. Ik maak geen spreekwoorden, en verander ze ook niet, gelijk de Heer
L, Hemkes doet, als hij in plaats van ,,een aanhouder wint", -- ,,o’e aan-
i` houder wint" schrijft (Zie Harrebomée). - Als ’t maar goed Nederlandsch
is, wat ik verzamel of schrijf en, waar ’t noodig is, er eene leering ` .
uit spreekt. Heye dacht er ook zoo over: ,,S_paren doet garen, wze
` vol/zoudt, moet wz'nnen."
_ b. De Heer Hemkes vindt ook hinderlijk het gebruik van: ,,op de
4 straat, op het veld" en keurt af het verkeerde en overtollige bezigen van
het lidw. zie. Hij leze maar goed en beproeve, of alles niet in orde ,,
< is, en dan zal hij inzien, dat hij vergissingen begaan heeft - ,,te veel
i om op te noemen en aan te wijzen", gelijk hij zelf zegt. k
9. ,,Ware Dr. H. ]. Nassau nog in betrekking geweest, dan zouden j
` deze leesboeken, meerendeels na zijnen dood uitgegeven, in geen enkele
Q lagere school hier te lande gebruikt zijn.` Hij, de fijne taalkenner en .
i keurige stilist, zou er het Anathema over hebben uitgesproken",-zegt I
j de Heer Hemkes. ­-­ Eene veronderstelling- geene stelling, die bewezen h
j wordt ­- een praatje, om niets ergers te noemen. Maar ik moet den
ll Heer Hemkes alweer eene illusie benemen. - Ik heb jaar op jaar met
den Heer Nassau deel uitgemaakt van de commissie van examen voor i
( de toelating van kweekelingen tot de Rijkskweekschool. Nu was hij ,,een
V fijn taalkenner en een keurig stilist", daarin ben z'k het volkomen met
lï den Heer Hemkes eens; maar nooit (sommige der boekjes werden ook
bij dat examen gebruikt) nooit heeft de Heer Nassau mij op fouten en
zonden, als waartegen de Heer Hemkes waarschuwt, gewezen. Nu was
ni hij (daarin zal de Heer Hemkes het met nzä eens zijn!) een man, die `
altijd vrijuit, soms bij ’t onbeleefde af, sprak, zooals hij dacht-maar %
[ nooit is mij eenig ongunstig oordeel van den man ter oore gekomen, of-
` schoon nog vóór zijnen dood 36 oplagen van mijne leesboeken zijn ver-
. schenen (men zie de Boekenlijst van Brinkman tegenover de bewering van L
‘ den Heer Hemkes, dat mijne ,,leesboeken meerendeels na Nassau`s dood
zijn uitgegeven") en zoo spreekt er dus eigenlijk uit den mond van den ?
Heer Hemkes eene aanklacht tegen den Heer Nassau , die nimmer zweeg,
‘ waar lzä spreken moesl, eene beschuldiging van plichtverzaking! Foei!
, ro. Door de geheele brochure heen gebruikt de Heer Hemkes uit-
drukkingen, die in eenen vorm gegoten zijn, alsof ze niet bewezen
behoeven te worden, en toch in het oor van den onnadenkende klinken S
als bewezen waarheden. Overal beschuldigingen, op eene handige manier
aangebracht en ingekleed en zóó ter loops meegedeeld, dat een argeloos li,
, lezer ze opneemt, zonder om bewijs te vragen. Overal wendingen, (
T
I l
· I