HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 6

JPEG (Deze pagina), 962.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

j i
l 4 r ,
l
l apodictisch gesproken ,,zoo is het" worden overtuigd; levendiger
echter- nog, als ik op pag. 3 5 ontwaar, dat de Heer Hemkes niet ’
alleen staat, maar ook anderen door hem spreken, ­- dat er dus nog i
meer achter zit ­- of zitten. i
Met weerzin zet ik mij er dan toe, den aanval des Heeren Hemkes ‘
af te weren. Ik hoop, dat de ernst mij niet begeve, nu ik een
Nederlandsch belang ga bespreken. Want ik ben nog niet recht
vertrouwd met het denkbeeld, dat er van mijne boekjes zoo oneindig
veel afhangt. Had de Heer Hemkes mij verzekerd, dat ik met mijne __
leesboeken eenigszins nadeelig ben voor de belangen van hen, die ook
leesboeken hebben samengesteld en uitgegeven, ik had mij dit kunnen
begrijpen en zou hem dus dadelijk geloofd hebben; doch nu hij mij ’
verzekert, dat ik de edelste goederen des volks bedreig, zie ik, dat hij
mijnen invloed aanmerkelijk overschat. - j
Ik ben zoo vrij een paar opmerkingen van algemeenen aard voorop
te laten gaan.
Het is ruim [achttien jaren geleden, dat ik begon, de nu aan- Q
­ gevallen leesboeken in ’t licht te geven. Zij werden tot nog toe met
groote ingenomenheid ontvangen en uit het verschijnsel, dat ze
tien-, twaalf-, zeventienmaal gedrukt zijn, meen ik te mogen aüei-
den, dat het meerendeel der Nederlandsche onderwijzers ze bruikbaar i
H vond en vindt, bruikbaarder dan vele andere leesboeken. Het stuit ,
mij tegen de borst, iets vleiends uit de beoordeelingen aan te halen, i
die verstandige schoolmannen er meer dan eens van gegeven hebben; `
maar ik mag niet nalaten te herinneren, dat algemeen erkend is, hoe- j
in mijne leesboeken zich een eigenaardig beginsel vertoonde, ’twelk
tot op dat oogenblik zich nergens zoo duidelijk en zoo zuiver had j
geopenbaard. Het zoogenoemdbellettristisch leesboek heeft sedert ï
op de meeste scholen in Nederland eene plaats veroverd en daardoor `
het zuiver moraliseerend en het wetenschappelijk leesboek ..
voor een groot deel verdrongen. De meerderheid onzer onderwijzers, j
vooral ·die van den nieuwen tijd, heeft dus partij gekozen voor de
nieuwe richting, die aan het leesonderwijs is gegeven, en ik wil li
eerlijk bekennen, dat mij dit genoegen doet. Zelfs vind ik het een
verblijdend teeken, dat sedert den opgang, dien mijne leesboeken l
maakten, op verschillende plaatsen in het land andere zijn verschenen,
waarin hetzelfde beginsel in ongeveer gelijken vorm gehuldigd wordt.
Doch de algemeene ingenomenheid met een beginsel bewijst noch,
‘ dat het onaantastbaar, noch dat men het met de uitvoering daarvan