HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 57

JPEG (Deze pagina), 947.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

55 j
mel naz¢wgezez%ez'a’ nagezien en öeoora’eela’." Men mag dus eenig ver- h`
_ trouwen hebben op de resultaten daarvan. Op een daarvan vestig ik ,
de aandacht. Er bleek namelijk, dat ééne school ,,z'n zeer veelopzielzlen
by de anderen ae/eierslond." Nu heb ik daaraan nog slechts twee _
mededeelingen toe te voegen: p
j 1°. dat - indien men mij niet verkeerd heeft ingelicht -­ juist E
op die ééne school, welker leerlingen bij de andere achterstonden, j
T de ·~volledige reeks mijner leesboeken niet gebruikt werd; wel op de
j overige, waar dus heeft kunnen blijken, hoe na- of - voordeelig ze
’ werken bij het lezen, den stijl en de taalkennis der leerlingen; I
· z°. dat tot de leden dier Subcommissie niemand anders behoorde
dan de persoon van den Heer H. Hemkes, Kz. I
Nu wil ik daaruit niet afleiden, dat op de bewuste school de resul-
taten gunstiger zouden geweest zijn, zoo men mijne leesboeken wèl j
gebruikt had: het Verslag constateert overbevolking als ,,eene oorzaak i
van belemmering in den goeden gang van lzel ona’erzoä.v",· maar dui-
delijk blijkt er uit, dat mijne leesboekjes op de taalvorming ­- laat ·
ik mij bescheiden uitdrukken - geen verderfelijken invloed hebben
Q gehad, en voorts, dat de Heer Hemkes dit zeer wel geweten p
heeft. p
Mij rest nog, na te gaan enkele opmerkingen van allerlei aard,
door den Heer Hemkes, rekenende op de goedwilligheid van opper-
vlakkzge lezers, zoo hier en daar verspreid, - opmerkingen, welker
bespreking in ’t verband mijner redeneering niet recht paste.
_ 1. Ik moet mijne verbazing uitdrukken over de vele vraagteekens,
door den Heer Hemkes geplaatst achter de woorden en zinnen, door
. hem aangehaald uit de reeks van opmerkingen, aan den binnenkant
i van den omslag mijner leesboeken meegedeeld, en ook uit de voor-
berichten van die leesboeken. - Eene open bestrijding der beginselen,
daarin uitgesproken, zou tot iets goeds kunnen leiden, maar stukken en
44 brokken te plaatsen als motto`s voor de brochure, en die met vraag-
teekens te voorzien, opdat de lezer er allerlei dwaasheden aan verbinde,
4 vind ik - onbehoorlijk.
2. De schrijver zegt op pag. 6: ,,Ik zal mij bepalen tot de stukken
in ongebonden stijl; want de versjes, welke geen naam voeren, zijn in
j den regel zoo goed van taal en stijl, dat hier onwillekeurig aan hulp
{ van een bevoegde wordt gedacht." - Ik moet den Heer Hemkes
ll