HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 56

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

E J __ ,_ ,,., V, , _, __.,_`...?T:_.......;.t,-~e:,;·.`_,.. ,5,. ­~.­,_,.,,..`­·­-­~­­-we ««-5·~,~«·ç­y····p,~;<~·;m:~rq1·::««*e‘·;~1··17·v····T*:·s*“‘%·‘1’?"<^t"H‘¥‘=’T"'*‘f'*'#*K‘€1""?1T!?‘*"’”T""""F"""· te ,
H
WS. ‘
ï 54
bestaan moet na zich sleepen, dan kan hij, dunkt mij, de vreeselijke
¤ zelfbeschuldiging niet ontgaan: Ik heb niet meegeleefd met mijnen tijd; _
door m ij n e onachtzaamheid heeft de kanker al dieper en verder
gewoekerd, want ik was geroepen, hem uit te snijden.
E Doch beter laat dan nooit; en, alsof de kracht van het geluid het
verzuim eenigszins kon goedmaken, tracht hij zijne stem door ’t gan- j
Q'- sche land te doen dreunen: ,,Deze boekjes kunnen niet nalaten een
, verderfelijken invloed uit te oefenen, zoowel op openbare als op bijzon­ ï
dere scholen!"
Het is weer de Heer Hemkes, die het roept. Maar mij dunkt -­ ’
om eene uitdrukking van Thorbecke te gebruiken, dat de woorden r
van dezen heer meer krachtig dan overtuigend zijn. De Heer Hemkes
is, tot schade voor zijne zaak, over ’t geheel niet sterk in bewijzen.
i En bewijzen mag men toch vragen, waar bewijzen te leveren zijn.
j En hier was een bewijs te leveren, voor of tegen. Waarom het dan
I niet gedaan? Als achttien jaren lang een of ander boek op de scholen
in gebruik is, dan behoeft men niet meer te voorspellen, dat het den
W ä volke noodlottig zal worden, ­ dan is men reeds in de gelegenheid
l ‘ om aan te toonen, dat het noodlottig gewerkt heeft. De jonge mannen ‘ j
i i en vrouwen van heden hebben voor een niet gering deel den invloed
j van die leesboeken ondervonden; uit hen moet dan ook die invloed
j blijken. Meent nu de Heer Hemkes - of een zijner geestverwanten, dat
W het tegenwoordige geslacht meer Pruisisch, meer goddeloos, meer
l` verbasterd en ontzenuwd is, dan het vroegere, waartoe hijzelf
I . behoort? Ik vraag weer bewijzen , bewijzen. Zij moeten voor ’t grijpen zijn.
j. Bovendien zou ik gaarne vernemen, welk leesboek indertijd tot de
i i vorming van ’s Heeren Hemkes hoofd en hart heeft bijgedragen, opdat
1 wij de resultaten van vroeger en thans met elkander mogen vergelijken. i
Dat het wat de uitwerking mijner leesboeken op de taalvorming der I
g kinderen aanbelangt, nog niet wanhopig gesteld is, daarvan wil ik den *
Heer Hemkes een voorbeeld aanhalen, een voorbeeld uit de stad zijner
§ inwoning. In het ,, Verslag van den 1oe.v1and der gemeenie Haarlern
over /ze1 jaar 1881,, kan men lezen, dat er den ,,7den April evenals ‘
ï j in vorzge jaren een Speezaal Onderzoek (zr) inge:1eld 1er vergeläking ‘
ä van de zzorderzngen der leerlzngen nz? de /zoog:1e kla.s‘.ven" van ver-
[ j schillende scholen. De daarvoor aangewezene Subcommissie bepaalde ‘
i dat onderzoek ,,101 het lezen, se/zräoen, rekenen, kel s1ellen van een
i { brief over een eenvondzg onderwerp en de malkennzlr der leerlingen? ‘
,,Door Heeren exumz'na1oren werd /ze1 werk, da1 zou worden opge- |
geven, nanwkearzg gewiki en gewogen en na a_/Zoop van /ze1 examen
il