HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 54

JPEG (Deze pagina), 906.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

SVV · ·­·~-­ · ·­--­~-~·­·~¥­«­»~~­x4~»«­.­..;. .­-., _ .`,. .......,..,,...,._,,,,.,,.,,,__.g_"__,, , ________"__ ,______ Y W mw, v
`II ‘ z`
.ïI. • i
Ijä
Q1 ·

Z; ALGEMEENE SLOTSOM:
EI TEKST.
Gernxanismen.
:x,` De Heer Hemkes beweert, dat ik het mis heb . . . 97 maal.
De Heer Hemkes heeft het - volgens bewijs ­- mis 91 maal.
.j Ik heb het dus mis ....... 6 maal.
Z.g. eigengemaakt Nederlandsch. I I
De Heer Hemkes beweert, dat ik het mis heb. . . . 75 maal.
Q De Heer Hemkes heeft het - volgens bewüs - mis 60 maal.
gil Ik heb het dus mis ....... 15 maal.
QIj Overtollig of verkeerd gebruikte woorden. I
De Heer Hemkes beweert, dat ik het mis heb . . . 33 maal.
I`. Heel de Nederlandsche Litteratuur bewijst, dat hij het ,
II mis heeft ................ 33 maal., ,
Ik heb het dus mis ....... | 0 maal. T
ëï Iteraties.
jj. De Heer Hemkes beweert, dat ik het mis heb . . . I 7 maal.
. Alle Litteraturen ter wereld bewi`zen, dat hi' het mis heeft 7 maal.
E, J J I
jj Ik heb het dus mis ....... 0 maal.
Leopoldiaansoh­Nederlandsche woorden. I I
t De Heer Hemkes beweert, dat ik het mis heb . . . 11 maal.
§‘ De Heer Hemkes heeft het ­­- volgens bewijs e- mis . 7 maal.
Ik heb het dus mis ....... 4 maal.
I Gewest]. uitdrukkingen en samengest. woorden bij , .
. , 9 _
` Q ons onbekend.
l De Heer Hemkes beweert, dat ik het mis heb . . . 12 maal.
E De Heer Hemkes heeft het -- volgens bewijs - mis 11 maal.
Ik heb het dus mis ....... 1 maal.
I I . ‘De Heer Hemkes beweert, dat ik het mis heb 235maal. I
I , Totaal: iDeHeerHemkesheefthet-volgensbewijs-mis 209maal.I
A · Ik heb het dus mis ....... | Q |26 maal.
26 maal gezondigd tegen taal en stijl op 845 pag. d. i. op ieder van de twaalf
2
boekjes g : ruim 2 maal.
A PLAATJES.
I Vol ens den Heer Hemkes ,,vold0en niet aan de eischen van het Nederl. ubliek" 327 plaat'es.
3 P J A x
De Heer Hemkes heeft zich in dezen verkeken op ......... 297 ,, '
, Aan de eischen van het Nederl. publiek voldoen niet .... | 30 plaatjes.
1 Alzoo: _
, gezondigd tegen de keuze van plaatjes 30 maal van de 327; d. i. op ieder boekje
T ‘ ’ 30 '
. - :; 2*/.. maal. ~
e
[ RESULTAAT. ,
x DeHeerHemkesbeweert datikte eneenNederlandsehbelan zondi de235-I-327: 552 maal.
_ » S 3 3
I De Heer Hemkes heeft de deugd met de zonde verward .... 209+297:: 506 maal.
I j Ik heb dus gezondigd ....... 26+ 30:| 56 maal.
j ‘ Dus: 56 zonden, wat tekst en plaatjes betreft, op twaalf boekjes, -
. 6 .
I cl. 1. op ieder boekje %::1·u1m43/4zonde. -En - welke zonden! .
? .
I
J 1 ..... nn eeee