HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 52

JPEG (Deze pagina), 779.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

ig,
die
. 50 n V
worden opgenomen? In eene taal, die het onwaar-
gäi deerbaar vermogen der woordkoppeling in zoo bui-
Lli tengewone mate bezit, en daarin zoo gemakkelijk te
j werk gaat, dat dagelijks aan den mond van kinderen
nieuwe woorden ontvloeien, zou het streven naar
Qi; volledigheid in het verzamelen van dien rijken woor-
denschat eene stellige dwaasheid zijn, om de een-
voudige reden, dat de rijkdom oneindig is. En al
ware die schat ook geheel bijeen te brengen binnen ï
den beperkten omvang van een woordenboek, de
moeite zou geheel overtollig zijn en op louter pa- ,
pierverspilling uitloopen, daar toch het grootste
gedeelte dier woordverbindingen terstond voor
· iedereen duidelijk is, en wel nooit iemand op de
gedachte zal komen, daarbij naar eene verklaring
om te zienï).

­
j En nu de toepassing van het bovenstaande op het lijstje van den "
¥ Heer Hemkes:
i huppen .......... A III 15. ·
j gniffelden ......... A IV 28.
i getater .......... A IV 67.
l heem ........... B V 12. (verouderd.)
, heemhond ......... B III 57.
i turfpijp .......... B IV 44.
1 sigarenbeker ........ B IV 43.
S ademsnik ......... A V 65.
toegepakt ......... B IV 61.
V veldruiker ......... B III 22.
oogwaohter ......... B IV 51. fi
eikelijn .......... B IV 59. 1
à •
huppen. A IV, 15. Voor de derde maal aangehaald. Zie boven pag. 23 en 32.
_ j gniffelden. A IV, 28. Voor de tweede maal aangehaald. Zie boven pag. 36.
‘ ? getater. A IV, 67. Zie het werkw. mterevz in de Woordenlijst van De Vries
en Te Winkel. - Wie durft nu getmfer een gewestelük woord noemen? I
E ‘) Ik vraag, of de redeneering van Prof. de Vries niet evenzeer toepasselijk
j I is op vele afgeleide woorden, die overeenkomstig ons taaleigen gevormd zün.
` Zie boven pag. 47 op bebrommen en kwaken. !
r
l