HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 5

JPEG (Deze pagina), 898.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

E l
a ë
Q { l
i lg. `
"/ .
xjë _ · _
. * r
‘ Het is in onze schoolwereld vrij algemeen bekend, welk eene on-
_` heusche, geruchtmakende beoordeeling de Heer H. Hemkes Kz. dezer E
"» ‘ dagen gegeven heeft van de dubbele reeks mijner leesboeken voor het
lager onderwijs. H
` p ` Men weet, hoe hij in een door den druk verspreiden brief aan de
t H *" Cammisszk wm Zoezic/al op iw! lager onzierwär te Haarlem eene ware
.‘. _ ` acte van beschuldiging heeft opgemaakt, zoo bar, dat, kon ze be-
E wezeni worden, mijne arme leesboeken tienmaal den dood verdiend
hadden. Misschien weet men ook, dat nu onlangs de aangekondigde
pléitrede is verschenen, waarin ­- ik kan niet zeggen het bewijs -
t` maar ten minste de persoonlijke verklaring van ähet door hem uitge-
Q sproken zesvoudig schuldig wordt gegeven. De Heer Hemkes noemt
zijne brochure: ,,Em Nederlandsch bsZa¢zg",· hij wil daarmee te kennen
geven, dat alleen zijne liefde voor de opvoeding des volks hem heeft
` gedreven, zoo luide en zoo streng recht te spreken over een schoolboek.
Daar we niet aan andere beweegredenen mogen denken, zullen we
·- *. ·~ beginnen met dit van hem te gelooven. Ik kan er evenwel niet voor
1 instaan, dat ik - en de lezer met mij ­ ook daarmee zal eindigen.
U .` . Want ik zie mij nu wel genoodzaakt, de aantijgingen van den Heer
· ` Hemkes aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen en zoo te ont-
` jl zenuwen. Mochten daarbij de pijlen, die hij, in ’t heilig vuur voor .
HY het ,,belang" dat hem bezielt, met onzekere hand op mij afzendt, tot
den schutter terugkeeren en hem zelven treffen, - al zijn ze ook niet {
giftig, naar ik hoop,- het zou mij toch leed doen om een oud man. A
Maar het moet! Waar mij ten aanhooren van allen verweten wordt,
_ Q DAT IK DOOR MIJNE LEESBOEKEN HET NATIONALITEITSGEVOEL IN GEVAA11
BRENG, DE ZEDELIJKHEID VERWAARLOOS, DE LEUTEEZUCHT AANMoED1G
EN DE TAAL BEDERF, daar is spreken plicht. Het besef daarvan wordt
levendiger in mij, als ik bedenk, dat de brochure erjuist naar aangekleed
is, om op het oog van den vluchtigen lezer den indruk der waarheid teweeg
te brengen, dat de onnadenkenden onder het publiek reeds door een i l
èii ,
tl W
y
l l