HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 46

JPEG (Deze pagina), 787.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

44 I .
Ik heb mij, volgens den Heer Hemkes, vergist: .... 75 maal.
Hij heeft zich vergist: .............. 60 maal.
Dus blijkt, dat ik mij vergiste: .......... 15 maal.
i Die 15 fouteniheeft de Heer Hemkes gehaald uit E,
K ' I2 boekjes, te zamen 55*/2 vel of 888 pagina’s druks,
j` nauwkeuriger (na aftrek van de pagina’s, waarop A
`,j geen tekst staat) 845 pagina’s, d. i. gemiddeld onge-
j veer ui! ieder beekje ruim 1 faut. ­- De lezer
A, gelieve hierop goed te letten, om te zien, hoe ge-
j vaarlijk het is, Hemkes' brochure oppervlakkig V E
j te l e z_e n.
Nu onderwerpt de Heer Hemkes aan ’t oordeel van ’t publiek (neen,
hij veroordeelt ze zonder bewijs, zoodat de lezer hem wel moet ge-
‘ looven), de volgende zinnen:
j III. VERKEERD GEBRUIK VAN: ,,00K, TOCH, MAAR, DAN".
i (VOLGENS DEN HEER HEMKES. ZIE BROCHURE, PAG. 31.)
. Hebt gij de lente ook gevonden? ........ B III 6
· Kon hij ook maar even scherp zien! ....... ,, ,, 18.
` Veilig voor den dood is het dan ook al niet .... ,, ,, 19.
ook niet dom! ............... ,, ,, 25. Yi
daar hebben ze in zekeren zin gelijk aan ook . . . A IV 18.
is me dat ook een leven? ........... ,, ,, 18. .
ook Zoo ook stonden ze ’reis met elkaar te babbelen. . . ,, ,, 16. ¤
en dat was goed ook ............. ,, ,, 16.
maar hij heeft ook nog een andere paraplu ..... ,, ,, 23. R
Vliegen kon ze niet; daarom heette ze ook nog maar made B IV 21.
jp Zij namen ook wel een kijkje in de wereld beneden hen; _
j_ , maar ook dat duurde slechts kort ....... ,, ,, 40.
ji ` Vele hoofden verliezen in dien tijd ook de haren. . . ,, ,, 51
Hij greep toch het eerst naar de verachte pantoffels . A III 56.
’t Was toch niet alles, zoo alleen te zitten! .... B III 13.
Wij zijn toch de voornaamste .......... ,, ,, 28’
Wanneer toch zal er een einde komen aan mijne ellende ,, ,, 41.
toch dan ziet ge toch een ontzettend groot verschil . . . A IV 16.
V, Maar wacht eens even, wie zegt dan toch, dat . . . ,, ,, 33.
_ Welk een treurig leven toch, zoo bij de huizen rond te
moeten gaan ............... B IV 23.
·_ Voel eens, hoe zacht en hoe teer is het vel toch. . . ,, ,, 28.
_
A2?
at ` E
iii. _ . +,g___.._.___r . . M I