HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 45

JPEG (Deze pagina), 948.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

j ‘ _ A
*1
j 43
· i 71. onbewegelijk ligt nu de toekomstige vlieger. A VI, 86. Dit
moet in het Nederlandsch (van den Heer Hemkes) zijn: ,,onbewegelijk
. ligt nu het dier, dat later vleugels zal krijgen." ­- De lezer ziet j
het: - er is sprake van een dier, van eenen meikever. Nu dacht ik, ;
` dat het kenmerkende van het beest in zijne toekomstige gedaante niet
beter kon uitgedrukt worden, dan door het juist op dat oogenblik den
aansohouwelijken naam vlieger te geven. Heeft de Heer Hemkes niet J
getoond, door al zijn jachtmaken op fouten, een jager te zijn? ’k Zou i
_hem gaarne voor een oogenblik zoo noemen, maar ik durf niet. t
72. ’k heb mijne vingers nooit bezoedeld aan ’t aardsche slijk.
la B VI, 64. Bezoedelen aan is iets anders dan bezeedelen rnet, evenals
j eailrnaken aan verschilt van nnilenaken inet. Vuilmaken en bezoedelen
aan geven beide te kennen een onrein worden, zonder dat men het wil.
73. Joost en Grietje waren rijk gezegend in kinderen. B VI, 67.
In moet zijn mel. Het woord in is hier verkeerd.
74. Hooren en zien en ademhalen vergaat hem. A V, 41. Moet
dat zijn: ,,hij kan schier niet ademhalen ?" Is eene üguur (hier hyper-
bole), zoowel bij hooren en zien als bij ademhalen) weer niet geoor-
loofd? ’t Spijt mij - voor den Heer Hemkes. Hij leze dus volgens
` zijne opvatting: ,,hij kan schier niet hooren, schier niet zien, schier
niet ademhalen", vooral met herhaling van dat schier; want men kon
I eens meenen, dat b.v: hij kon niet zien, niet hooren", voor: hij kon
E zoo goed als niet zien, hooren, geen Nederlandsch was.
, i 75. als ik den vos niet in zijn geloof liet blijven. A IV, 40. ,,Als
_ ik den vos niet in dien waan liet", - wil de Heer Hemkes lezen. Ik
° meende, dat iemand iets kon geloeoen (d. i. meenen, zie desnoods Van
Dale), of ook wanen, en dat men dien waan, maar ook dat geloof
kon wegnemen, - deed men dat niet, dan liet men den man in zijnen
waan, of in zijn geloof blijven: men liet hem zijnen waan, zijn geloof
behouden. - Is die redeneering verkeerd? ,
Daarmee sluit de lijst van uitdrukkingen, die, volgens den I-Ieer A
I-lemkes, ik mij veroorloofd heb te gebruiken, ofschoon, alweer volgens
A hem, dat niet mocht. Vijfenzeventig maal heb ik getoond, geen Neder-
lander te zijn, gelijk ik hiervoor, nog eens volgens den Heer Hemkes,
toonde, 97 maal half Nederlander, half Duitscher te zijn. - Pag. 30 p
der brochure is niet vol. Ik wijs daarop, omdat de Heer I-Iemkes j
elders vermeldt, dat het getal fouten ontelbaar groot is: ,,te veel om n
te noemen". Kon hem dat halve paginatje niet verleiden, om te {eenen,
dat hij nog veel aan te merken had? I
We zullen evenals boven de rekening opmaken, zoo zuiver mo-
gelijk, eerder in het voordeel van den Heer Hemkes dan in dat
van mij.