HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 44

JPEG (Deze pagina), 939.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

~­~«­­­­­­~. eg w .~e . . . WW. _. .. . . _.
li . .
l
42 .
dat zoo iets voelde, zou de tulp een gezicht toekennen, onaangenaam, · '
door de spitse bloembladen.
64. Wij hebben den oorlog gewonnen. B V, 17. Ofschoon ik het ,
wel van kinderen gehoord heb (ik luister werkelijk veel, zeer veel
naar kinderen!) keur ik op dit oogenblik de uitdrukking af. De `
uitdrukking oorlog winnen deugt niet.
‘ 65. als de wind goed gehumeurd was, niet te lauw en niet te
driftig. B V, 34. ,,Past lauw bij hmnenr?" vraagt de Heer Hemkes.
l Als hij het er bij denkt, door verkeerd te lezen, dan moet hij dat uit-
{ maken. Daarna raad ik hem aan te verstaan, ,,als de wind goed ge-
, humeurd was, niet te lanw en niet te driftig (was)." Dan zou de ia
li uitdrukking, helaas, goed kunnen zijn. (
66. dat een kind met een sierlijken tak van u wegliep.
z. A V, 35. Aanmerking van den Heer Hemkes: ,,dat een kind met een
li uwer sierlijke takken wegliep. (Wat is hier bedoeld ‘?)" - De Heer Hemkes,
nadat hij zich heeft voorgesteld (ik weet het, het kost moeite) dat de
populier en de kastanje, die in het stukje met elkander spreken,
gï personen zijn, vergelijke den zin: ,,een kind liep van mij weg," met:
,,het kind staat bij mij, het gaat weg, het verwijdert zich van vnü,
§§ het gaat van mii weg, en denke dan nog aan den bekenden zin: ga
weg van De bepaling van my bijvoeglijk te maken, is wel aar-
à, dig, maar ook wel een beetje onvoorzichtig, als men zich opwerpt als E
beoordeelaar over een anders taal en stijl.
67. de klerk veegde zijne pen schoon. B V, 53. Moet daar liever af , i
staan? Maar ik dacht, dat een oegen, waarop schoon (hier droog) worden _
ä volgt, niet gelijk stond met afoegen. Hij vergelijke: ik verf de deur geel. °
68. hij vouwde zijne pantoffels op. B V, 53. ,,Nonsens!" zegt de
j Heer Hemkes, en dus is het zoo. Als we samen vrede gesloten heb-
i ben, hij en ik, (maar die moet eervol zijn voor mij, al was ’t alleen,
; omdat ik niet ben begonnen te vechten) dan zal ik hem een paar pan-
E toffels zenden met dan leer er onder en zoo slap, zoo slap, dat hij ze
g, op kan vouwen en in een zijner zakken steken, om ze bij al zijne
g_ vrienden te gebruiken. Dat deed de klerk (zie boven) ook, en hij ,
gi vond dat gemakkelijk voor ’t gebruik in huis èn op het kantoor.
69. hij wilde juist naa1· den raapakker opdraaien. B V, 53
Moet dit zijn ,,den weg naar den raapakker inslaan"? - De egel was
dicht bij den raapakker, hij wilde den weg daarheen opgaan, maar
l hij moest links of rechts af, hij ging dus den weg niet op, maar hij
ik draaide hem op (draaien synoniem van wenden.)
l 70. de rijke, niet gewoon aan sparen en samenhouden. A VI, 47.
à Het woord samenhouden, dat zeer aanschouwelijk uitdrukt, dat men
niets verkwist, alles bijeenhoudt, vind ik op ’t oogenblik noch bij
H eenig schrijver, noch in eenig woordenboek. - Dus voeg ik dit bij
g de andere verkeerde woorden. Samenhouden is vcrkccrd.
l
3
gl
J
3%,

ik _. ._,_______~.__ er eeee e .e_“n.A_.,..__i..._._....,.W,,....,..,,.,.. -