HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 42

JPEG (Deze pagina), 939.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

li v jj ·
k`
D
40 i
`
menschen zich ooit een nieuw vel aan? Bespottelijk, niet waar. Een · `
. nieuw kleed, nu ja! ­- Ja? -­ dan ben ik er. Hij moet weten, dat j V E
mijne uitdrukking schertsend (de Heer Hemkes schijnt geen scherts te
willen verstaan in een Praatje over het vel, hij moet om den toon .·_
van een praatje over het vel te vatten, nog eens gaan lezen, in: Een
hapje brood van Jean Macé!) - ik herhaal, schertsend gebruikt is voor 1
. het proces, dat er plaats heeft bij eene oeroelling. Er staat: ,,Nu moet i
¤ je weten, dat sommige menschen zich wel eens een nieuw vel aan-
schaffen. Maar dat is eene dure liefhebberij; want het gaat ten koste
van eene ziekte. De slangen hebben dat pretje ieder jaar. Die zijn dus
E nog al ijdel uitgevallen, naar ’t schijnt". ­­- De lezer oordeele! j
al 55. een arbeider moest steenen dragen. B. IV, 33.
j 56. Nog een ander arbeider was er, die ook eenen hoop stee-
l nen moest verdragen. B. IV, 33. Volgens den Heer Hemkes is
h a het woord arbeider verkeerd - b, het woord nog misplaatst, en c ‘
{ het woord verdragen zoo volslagen dom gebruikt, dat hij er achter
plaatst (,,een sterke rnaag!") ·
a. Moet arbeider opperman zijn? Mocht ik het werken van de man-
nen, die in deze parabel twee karakters van arbeiders, ook op ander
gebied vertegenwoordigen, niet duidelijk doen uitkomen door het woord
arbeider? Ik heb voorbedachtelijk het algemeene woord boven het bij- ,·
zondere verkozen. Voor zoo iets kunnen redenen zijn, ook in de oogen _ «
· van iemand, die goed leest.
b. Mag ik niet zeggen: er was nog een ander arbeider of nog een l
E ander arbeider was er. Of wordt nog ,,bü ons" niet gebruikt.
jj c. Zie voor verdragen o. a. Van Dale, ien die ,,sterke maag" ver- S
j dwijnt spoorloos.
· 57. Plotseling kwam hij op den zwaan toe. B. IV, 42. ,,B4y ons
in deze beteekenis onbekend", zegt de Heer Hemkes. ’t Spijt mij wel,
dat men ,,bü ons" (altijd volgens den Heer Hemkes!) zoo arm is. De
Heer Hemkes vergelijke: hij schoot op mij toe, hij liep op mij toe, hij;
E snelde op mij toe. (zie Van Dale op toesnellen en elders.) `
j 58. De arme vogel kon zich niet losscheur en. B. III, 43. De
á ` Heer Hemkes meent, dat het werkw. zich Zosschenren alleen figuurlijk
gebruikt wordt en dat ,,losrukken" hier beter is. Toch moet ik op- `
merken, dat een zwaan, wiens kop in den bek van eenen snoek zit,
zich losscheurt, als hij zich losrnkt. I A
59. met vlinderdons. A V, 3. ,,Onbekend", zegt de Heer Hemkes. ­-
° Ik kan hem ook geenen winkel aanwijzen, waar hij zulk dons koopen
j kan, maar verwijs hem naar de vlinders zelven, met hun ,,d0nzen wieken"
j · (Ten Kate) en verzoek hem vervolgens, eenen dichter niet al te hard te j
vallen, als hij dons niet juist gebruikt in de beteekenis van beddeveeren.
60. Graaf Wind van West, Heer Wind van Zuid. AV, 3. DeHeer
j Hemkes zegt: onbekend. Zeer naïef! Nooit aan dien Graaf en dien
·_ •
2.
Q
á .
j z
ëi ., - .. . o.....r-..-;.-....-.--..-....-.r.,... .