HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 41

JPEG (Deze pagina), 928.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

R p
lïï
ia
t
39
li
en welke richting het ook heeft, vast te houden)". Ik verwijs den Heer
· Hemkes naar den Heer Huizinga, om hem aan te toonen, dat men niet
ti van pooten met voeten (hoe zou de Heer Hemkes die dingen noemen?)
· bij de vlieg mag spreken en niet van een kleverig vocht, dat uit die
‘ voeten komt.
Heeft de Heer Hemkes nog bezwaar tegen het woord steeds? Hij zal
toch, hoop ik, wel weten, dat dit woord hier moet beteekenen; telkens,
wanneer het noodig ts? -­ Wat het lidw. de betreft, neem ik het
woord van den Heer Hemkes over: ,,Let op het gebruik van het lid-
Vwoord in dezen volzin" en begrijp dan,'dat de stofnaarn glas ook wel een
lidwoord voor zich kan krijgen. Vergelijk: het goud is een edel metaal. ä
h 53. Het vel is dus het convert, waarin ons geheele lichaam
besloten is. Dat blijft afgesproken. B IV, 27. ,,0nverbeterlijk"
(zegt de Heer Hemkes). Dus: niet te verbeteren? Dat zou misschien
wel kunnen, maar ik heb er geen zin aan, omdat het er eenmaal zoo
staat. Ik geef mijn werk niet als volmaakt. Als ’t vrij goed is, ben ik 2
tevreden. De lezer leze het stukje. Het heet: Een praazäe over a l
zelven. Daarin komt o. a. dit voor:
,,Wat ziet` ge, als ge voor den spiegel staat?
,,Wat ik zie," zegt ge. ,,Nu: een hoofd, hals, romp ..... ti
;,Mooi, maar daarover later. Ziet ge wel, dat al die deelen met een l
‘ üjn vlies overdekt zijn? Dat vlies moeten we eerst even bekijken. Ik .
` vind het van zooveel belang, dat ik, voordat we verder gaan, met . .,r
l groote letters ga schrijven:
ä, Het vel. ‘
Q Het vel is dus het convert, waarin ons geheele lichaam besloten is. °
Dat blyft afgesproken, enz.
i Wie als lezer nu niet onwillig is, zal begrijpen, dat de schertsende ,
naam couvert (voor de meeste kinderen een verstaanbaar woord!) voor {
vel (in een ander verband natuurlijk vreemd) hier volstrekt niet misplaatst
is: er is pas het woord overdekt gebruikt. - De koutende uitdrukking
, dat blüft afgesproken, wil, in verband met het voorgaande, niets an- _
ders zeggen dan: zie zoo, dat is ,,afgepraat", afgedaan. Dat staat vast.
54. dat sommige menschen zich wel eens een nieuw vel aan- V
` schaffen. B. IV, 29. Een zin, gevaarlijk, als hij bekeken wordt .
door iemand, die de zinnen uit het verband rukt voor menschen, die ·
door allerlei omstandigheden (1. mijn leesboek is niet bij de hand, 2.de .
‘ pagina moet worden opgezocht, 3. op die pagina moet de zin (in een ander g.
geval soms een woord) nog worden‘ opgespoord enz.) niet zelf oordeelen ­·
en de zaken in haar verband bezien. - Ik heb mij in dit opzicht zeer
over den Heer Hemkes te beklagen, die bovendien nergens bewüst, maar tg
_ overal veronderstelt. Ik kan niet nalaten, hier nog eens naar het =
krachtige woord van Ferguut, op pag. 2 dezer brochure te verwijzen. '
' Wat zegt de lezer van boven aangehaalden zin: Schafïen de V
ix

r.