HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 32

JPEG (Deze pagina), 897.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

H
>
E 3O
i Zzeschaifen. Geschapen in de beteekenis van gesteld is geen germanisme. V
zie v. mie. T
A 80. beelden. A V, 38. Daar staat: ,,ik wil een groot kunstenaar verzoeken I
J u (boog) van beelden te voorzien." Er kwamen werkelijk beeldjes ‘_
(en bas-relief) op den boog; vandaar dan ook, dat de boog verzwakte X
en kort daarna brak.
` 81. in tweeën. A V, 38. De Heer Hemkes wil: in twee stukken. Is
. het nog noodig, eene autoriteit aan te halen? Zie 0. a. Van Dale.
82. frisch linnen. A V, 45. Voor schoon, wit linnen. Ik kan den Heer
I Hemkes niet bewijzen, dat het woord goed is; daarom vooreerst: hct Vl;
` 1 is ccn gcrmunisnuo. ,
A 83. Joeohheisa, joechhei. j A V, 46. Die woorden moet Goeverneur e,
~ 84. joech. ) verantwoorden. Ik leg den kinderen een
T bekend liedje uit Worps Zingende Kinderwereld in den mond. Ze
{ staan dus eigenlijk buiten de leesles. Maar de Heer Hemkes mag die
‘ woorden meetellen onder de germanismen. De aard van zijne veroor-
{ I deeling spreekt nog duidelijker uit het volgende analoge geval: ik geef
E eene beschrijving van een kind en laat het tateren; dan zet de Heer
i Hemkes het woord tata! op mijne rekening en zegt Zie hier het
, A Nederlandsch van den Heer L. Leopold. - Het zijn gcrmanismcn.
85. eene gift. A V, 46. Voor geschenk. Zie o. a. Van Dale. ­`
86. rad. A V, 46. Moet zgn: wiel, zegt de Heer Hemkes, zeker omdat
L wy, de Heer Hemkes c. s., geen rad zeggen. Trouwens i11Duitschland .
l' zegt men ook Rad. Hier moet mij het woord ,,belacl1el§ k" uit de _
A ‘ pen. - Zie Van Dale.
‘ 87. aan uw lijf. A V, 77. Daar staat: ,,als ge wat moois aan uw läf hebt. E
Zie Van Dale. V. d. Bergh: ,,’t Gelukskind had geen hemd aan ’t läfZ"
88. de wangen bleek. AV, 74. De Heer Hemkes plaatst hier naast: ,,die V
gi Wangen bleich", en zegt dan: met bleeke wangen. In de leesles staat ‘
duidelijk: ,,In mijne verbeelding zag ik haar op een bedje liggen, de
‘ wangen bleek, de handjes gevouwen .... " Wie goed Nederlandsch ver-
' staat, zal dat wel geen Duitsch noemen. -Vele voorbeelden uit goede y-
K l schrijvers staan den Heer Hemkes ten dienste, als hij met onze letter- .
kunde vertrouwd is. l
‘ · 89. nagelnieuw. A V, 53. Zeer verleidelijk weer, om er nagelnen naast
· _ te zetten. Zie Van Dale.
jj 90. boomlooper. A V, 61. Dit w001‘d voor bo0mk¢·uvjJer2§ie is ccu _
A` ‘ germanisme. W
[/I 91. bewassen. A V, 73. Natuurlijk moet daar weer bewachsen naast l
‘ staanll Zie Van Dale. `
Yi 92. vertering (van spijzen) A V, 75. Daar staat: ,,’t Is of hij slechts .
C voor de vertering van spüzen geboren is." Had ik eten bedoeld, dan
I had ik het woord spüzen wel weggelaten. Ik moet het er voor houden, A
i dat de Heer Hemkes het woord spüsvertering niet kent.
r
l .
l
a
¤ .