HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 30

JPEG (Deze pagina), 874.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

JZ , ,
28
i De beek ontdooit, de sneeuwlaag smelt, V
En duizend bloemenknopjes _ 1
Q Verheifen weer hun kopjes l
° En kijken langs ’t ontluikend veld.
' . . ............ y
Maar toch wat rond te kijken Q
. Dat zou ons wel eens lijken. .
A De bloempjes kwamen nieuwsgierig uit den grond küken, evenals een
I, kind nieuwsgierig uit het venster kükt. V
" V 57. hem in de ellende gebracht. A IV, 71. Daar staat: ,,Al1een
’s nachts vliegt hij (de uil) uit en dan verhaalt hij zün ongeluk op de ,,
. muizen, die door hare leelüke gaten hem in de ellende gebracht
T hebben". De Heer Hemkes wil lezen: hem in het ongeluk gestort
Q hebben. Zoo erg was ’t nu niet. Hij vergelijke, wat hü bij Weiland kan
‘ vinden: in zekerheid brengen, in ’t verdriet brengen, in gevaar brengen.
58. er zin aan. A IV, 42. Zie Woordenboek van De Vries c. s. I, kolom 45.
j 59. samenhalen. A IV, 42. Zie Van Dale. ,
3 60. op ger oerden toon. A IV, 50. Moet zijn, volgens den Heer Hemkes, op V
, roerenden toon. Müns inziens is er eenig verschil tusschen een tegen-
jg woordig en een verleden deelwoord -­ en ik meen evengoed recht te j
Q hebben om te spreken van een geroerden als b.v. van een blijden,
vroolijken toon. In deze drie gevallen drukt de bepaling een kenmerk
uit van den persoon, die den toon voortbrengt. I
i 61. slecht wegkomen. A IV, 70. Daar staat: ,,De eend kwam het slechtst ,
» weg". Zie Weiland, die de voorbeelden geeft: ,,ik ben zeer wel weg­·
_qek0men". ,,Gij züt daarbij beter weggelcomen dan ik."
62. zoo ver gekomen. A IV, 70. Daar staat: ,,door list en schelmerij :
3 zijt ge zoo ver gekomen". ­- Zie Van Dale op ver: ,,daarmee zal hij
niet ver komen" (in figuurlijken zin).
63. in het groen. AIV, 68. Daar staat: ,,Een kikvorsch, die in hetgroen i
‘ zat". De Heer Hemkes wil hem juist in ’t gras laten zitten, of in _i
i eenen boom. Zie Van Dale op groen. I
V 64. laten gelden. A IV 70. Zie Woordenboek van De Vries c. s., Derde I
· reeks, kol. 1077.
· ‘ 65. zoo sta ik dan daar. B IV, 12. Beets zegt in zijn ,,Meidag": ,,zo0 staan
S we daar beschaamd, niet waar? - De Génestet (Verandering) ,,Z00 stond K
l` hy mü daar." Toussaint: ,,schitterend en grootsch als hij daar st0nd."
H 66. weeke. B IV, 22. Daar staat: ,,De weeke, witte huid werd hard en
' roodbruin van kleur". Eerst kan men die huid indrukken, later niet l`
ï meer. Het woord zacht van den Heer Hemkes is dus volkomen verkeerd.
C Zie Van Dale en het eene of andere Handboek voor Nat. Hist. i
1 · 67. ge stokt. B IV, 27. Voor: gij blijft steken. Zie Van Dale. '_
· i 68. beje gent. B IV, 30. Daar staat: ,,als het (het schaap) iets vreemds
'
g `I
t i