HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 24

JPEG (Deze pagina), 892.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

仑“"'ï"‘/Y" "` ""i`Y`Y”""""'T""'ï""""`°""""'"j`­'"§""T°"Y""' "`Tf`Z"`TY“""T` "TYTTI`. E Y, .` I"`Y"',""'_.” " """`T 'J *` ..· Z ï'­·F> _ · fT`«· [ *7-4 ‘ ‘°x·? W
ii V
l; .
V 22
E
’t overige zal ik zoo vrij zijn, mij van zulke woorden te blijven be- (
dienen, waar het mij wenschelijk voorkomt. ,,Die vrijheid wordt alleen ç
door den goeden smaak beperkt ," zegt Prof. De Vries in zijne 1nlei­ ?
ding roi kel Woordenboek. ` i`
Doch thans de Germanismen. De woordvoerder voor een Nederlandsch 1
belang laat het nu niet aan voorbeelden ontbreken. Met behulp zijner
genooten heeft hij het bijna tot honderd gebracht. Zeven en negentig
U Germanismen! Dat is welletjes. Zeker, dat is ’t. En dan gaan er nog twee
woorden vooraf, die zich verheugen in eene afzonderlijke bespreking:
a. Schreien. ,,In Holland schreien kinderen niet in de wieg." ,,Zij
schreeuwen." De Heer Hemkes zal ’t wel weten, maar dan vind ik * .
pl Hollandsche zuigelingen erg lastig. Wat doen de Zeeuwsche, de Gel-
dersche, de Limburgsche? Indien de Heer Hemkes in Holland geboren
is, dan heeft hij het schreeuwen al vroeg gekund. Door oefening wordt
ii de kunst verkregen. Wij zullen de kinderen van den Heer Hemkes " ï
ongestoord laten schreeuwen, late hij de andere schreien. i
á. Dik. ,,De heer L. spreekt van dikke spinnen, dikke muizen;
dikke bui, dikke peer, ja bij hem is schier alles dik, tot appels toe. j
Naar wij meenen, groeien die dikke appels in Duitschland en worden
ze ook in Groningen met smaak gegeten. (Zeker!) Wij kennen ze il
niet." -- Dat is al weer jammer. · l
,,Waarom spreekt de heer L. nooit van een dunnen appel? Of eet
hij alleen dikke? ’t Zou wel wonder zijn, zoo er nooit ,,du11116" aan
den boom groeiden."
Bij deze vernuftige bewijsvoering moet ik het hoofd neerleggen. Ik ‘
begrijp haar en zal dit aantoonen ook: Het is niemand mogelijk,
· ,,dikke vrienden" met den Hr. Hemkes te zijn, nademaal
lk het tegengestelde, dunne vrienden met hem te wezen,
· eene onmogelijkheid is. (Zie Van Dale: een dikke dertig gulden). ig
Nu aan de zeven en negentig Germanismen! Hier wordt weer eene
andere bewijsvoering in toepassing gebracht, die even gemakkelijk als l
vernuftig is. Men zie: Q

, iv
IM Leopold. Duzlsek. Nederlandsch. ii
1. kruikar, B II, 6o 1. Schubkarren 1. kruiwagen
2. lust aan, BII, 62 2. Lust an 2. zin in enz. tot N°. 97. ·
lb . Als ik mij niet bedrieg, heb ik het kunstje nu ook beet en zal ik

( i
___, __>_ V wg gw _,,,, _ ,_ g_,4 _ __,_T___, ,,_, (MW M.____.-._,,_-M___. L.LL.___. nn.; L.;;r.;.l.L-;.,...r.n.;L--._ j., en ~" ·