HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 21

JPEG (Deze pagina), 942.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

nl ·
‘ ll
. 19 J
l 7. Hel leesboek geoe passende illaslraiien. ,,Passende, dat kan wel
j niet anders", zegt de Heer Hemkes: ,,men kan geen prentjes geven,
I V die niet passen in het formaat van het boekje. Toepasseläke preniyes
` ware wel zoo goed, als die half onjuiste en half onhollandsche uitdruk­
king. Eenvoudig Hollandsch past beter bij kinderboekjes dan al die
brommende ophef in bastaardtaal."
Ik wil nog wel eens denken over die uitdrukking: nioepasseläke
prenfyes", maar ten eerste vind ik illastraiien, als ik spreek tot vol-
wassen menschen, evenmin verwerpelijk, als men dat over ’t algemeen ,
doet in ons land, -­ en ten tweede vind ik het woord passend ook
Q nog al passend. De Heer Hemkes vindt passend goed, als er sprake
is van_ het formaat der boekjes ­- als ik wil zeggen, dat de plaatjes
passen in het formaat. ­-­ Dat is bij mijne boekjes (zonder dat het
hindert), inderdaad niet het geval: enkele plaatjes zijn een weinig te
groot. In die beteekenis mocht ik het woord dus niet gebruiken. -Ik
bedoelde: plaatjes, die passen bj den tekst. Heeft de Heer Hemkes
het recht passend te lezen met de beteekenis van passend in iets, -
ik ben zoo vrij bij passend te denken aan passend by iets. (Zie Van f
| , Dale, die het woord eveneens in iiguurlijken zin opgeeft, en Kramers
lj op: passende uitdrukking.)
· e
Over ,,brommende ophef in bastaardtaal" zwijg ik. Die woorden
i begrijp ik niet, als ze komen uit den mond van een fatsoenlijk, oud
man. Drukken ze v1eroni·waardzgz'ng uit, dan moeten er bewijzen ge-
leverd worden voor ’tgeen men zegt.
s
* Nu komen ,,aanrnerkz'ngen" op een voorbericht van 1881.
1:. ,,De Zaaisie drnkken dezer ·werk;es zän nauwgezet lzerzien.
ip Is nanzokearzg niet beter?" - zegt de Heer Hemkes. -- Antwoord:
Is nanzogeze! niet even goed? (Zie Van Dale). ­­- Waarom nu niet
tusschen haakjes gevraagd: ,,Moet dit niet onnazzzokearzg zijn ?" -
Dan was de Heer Hemkes werkelijk weer in zijne niet onverdienstelijk
, gespeelde rol van satiricus gebleven.
J · De Heer Hemkes vraagt, ironisch natuurlijk, of het niet noodig ware j
_ geweest, dat ik de opmerkingen op den omslag naazogezel herzien had. ·
Ik betuig hem, dat ik dat bij herhaling gedaan heb, en dat juist daar- ïi
i door de Heer H. geene enkele gegronde aanmerking daarop kan maken
V (zie boven).
2. In verband met de wenken en raaaQreoz'ngen van ken enz. i
. 2* .
l
Q; j
' ·j