HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 2

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

` ï
._ ' .. ` ` ’ T ~‘ ' ‘,_"‘ ‘ _ ' `^ ' ç" ' _`;`·­·;.·"_`fj' -z;` ` " ` _. »`.­ NT. *5 :2 ‘·`_ ` ‘ _, `
_ · ‘ ` _ · :_,,/int. ~, .
E E ·. ` ik `A = _a `;Y§’§.Y*
ii? °j ` A "F ,
j Naar aanleiding van het geschrift van den Heer ; ­_
. · Hernkes ben ik zoo vrij, de aandacht op de onder- i' r Q . ·
staande Leesboeken van den Heer L. Leopold te ._ » «‘‘‘ ` .
vestigen , en aan de titels een paar beoordeelingen _Q
toe tG VOGQGI1. jf ‘ p
J. B. WOLTERS. , _ï
A · . ‘ ”€;_
·· L. LEOPOLD, LEESBOEK VOOR DE VOLKSSCHOOL. SERIE A. . ?‘ii_ =
Meiregen ........ Eerste stukje 11de druk f 0,30 l
‘ Dauwdroppels ....... Tweede stukje 14de druk ­ 0,30 _·
M; ` Sneeuwvlokken ....... Derde stukje ­ 13de druk ­ 0,30 · v `”$··
p Mosroosjes ........ Vierde stukje 17de druk ­ 0,30 p *
E Wildzang ........ Vijfde stukje 9de druk ­ 0,30 __ g,_ _ I
[ ­ _ Klimop . ........ Zesde stukje 5de druk ­ 0,30 ` E
_ Stofgoud ........ Zevende stukje 13de druk - 0,30 fi ``d` A
j Bonte steenen ....... Achtste stukje 7.de druk ­ 0,30 4 .
Uit onze geschiedenis ..... Negende stukje 7de druk ­ 0,30 ` Yï: "` 3
L. LEOPOLD, LEESBOEK VOOR DE VOLKSSCHOOL. SERIE B. j
A Meiregen ........ Eerste stukje 4de druk f 0,30 4
Dauwdroppels ....... Tweede stukje 4de druk ­ 0,30 «
2 Sneeuwvlokken ....... Derde stukje 4de druk ­ 0,30 " , , `
Mosroosjes ........ Vierde stukje 4de druk ­ 0,30 · A
Wildzang ........ Vijfde stukje 4do druk ­ 0,30 O . -
I A. · Klimop ......... Zesde stukje 3de druk ­ 0,30 n E ·
, _ Stofgoud ......... Zevende stukje 2de druk ­ 0,30 _ _ n
Bonte Steenen ....... Achtste stukje 2de druk ­ 0,30 j
l 1.
De Heer J. Geluk zegt op pag. 401 van zijn Woordenboek voor . A
opvoeding en onderwijs het volgende: A
V ,,Het onderwijs moet alle krachten van het kind inspannen, en hierdoor stalen en ­
jf sterken. Een niet gering aantal leesboeken van onzen tijd zoekt die taak te volbrengen, _ V
ï; Zij geven aan de zoogenaamde wereldkunde wel een plaats, maar zij willen niet als ; Z.
;` leerboeken voor de vakken, daartoe behoorende, aangezien worden, zij willen slechts Q ··
y" beelden en schetsen geven, die het onderwijs verlevendigen en veraangenamen, zij V. " A
, wenschen illustraties te geven van het gewone onderwijs. Voor ’t overige evenwel gaan , ._ ·`
T zij uit van de stelling, dat het leesboek den zin voor het schoone en ideale moet ver- V; ‘
' V _ sterken, het gemoed moet verheffen boven het gemeene en alledaagsche. In ons land f " _`
_ mogen wij, als op iets zeer voortreifelijks, wijzen op de seriën van leesboeken, vervaar­ _ ' ‘
A digd door den heer Leopold en uitgegeven bij J. B. Wolters". v
. ­. . · j .·‘. ,~ 4 · · A j ‘ « s s * v R ‘j'i' · sI’`· Q r;j*i¥’%?;~
5· ., · _- , ," , L-,7 · ;;;,o’·s’.;,~·k£1,­` Q,. . , ,. , _ ,,, . ,, . ;_ -,,9 ,~ ;.j,,L .,1, '.‘ ,’, ..; l,`.`.;i·5i·l4 X K,