HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 19

JPEG (Deze pagina), 952.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

4 _ , , 4,,, , Y ~­i~ «­,~..~- ~- - ~ ­ ­. r ’"*"""’”"'*r ''’’
17
bet /zarz"’ spreekt, zal zich zeker ook daarvoor verplicht rekenen. _
. Als de Heer Hemkes aan ’t zoeken mocht gaan, dat hij dan meteen
eens denke om eene betere uitdrukking voor een lzelder izoofd, dat
, hem zeker alleen doet denken ­- ,,zo0 dit iets beteekent" - aan een
r J goed gewasschen, blinkenden kaalkop.
« 2. Hemkes: ,,Is het geen onzin, wanneer hij zegt: ,,Hel leesboek
V breide de som zäner denkbeelden c011G0l1t1‘iSCh nit," met andere `
.,, woorden: breide die uit door inkrimping?" -­ ’t llaalsle is, geloof ik, l
A i onzin, omdat de Heer Hemkes geen vreemde woorden verstaat en toch l
g wil meespreken over barbarzsmen en germanzsmen. ­- Hij schijnt ook j
geen paedagogische boeken meer te lezen: straks viel hij mij hard over I
i enkele technische uitdrukkingen - nu blijkt, dat hij niet weet, wat ;
I het woord eoneenlriseb beteekent (b.v. in eoneenirzse/ze methode).
i I 3. (Hei leesboek) ,,orienz‘eere lzem in de kringen, die izä met
. iederen izoogeren trap van onizoikkeling binnen/reedl." -­ De Heer 4
‘ Hemkes zegt: ,,Dit mag geleerd schijnen, verstaanbaar is het niet. Wie 4
= kan zich voorstellen , dat iemand een kring binnenlreed! mel een z'rap." - ”
Daar is volstrekt geene fantasie voor noodig, als zoo iemand zoo’n trap
‘ maar dragen kan. - Maar we laten die trap liever trap blijven. - ’t Is
mij door de onnoozele vraag van den Heer Hemkes plotseling duidelijk
j geworden, welke waarde de opmerking heeft, dat men in vroegeren
{ tijd zoo slecht logisch ontleedde, omdat men alles mechanisch deed.
Ik herinner aan den zin boven (pag. 5). ,,Loopt een jongen mel zäne l
kameraden de trap op? - Neen, met zijne beenen". -- Ik wil den `
1 Heer Hemkes helpen. Yerzväl de leerling trapsgewijze hooger en hooger j
l klimt, treedt hij achtervolgens verschillende (telkens ruimer wordende) à
p X. kringen binnen.
4. Hei (leesboek) zä de onmisbare wegbereider voor een Opzet-
- telijk en ..... afzonderlijk gegeven iaalonderzväs, door den leer- ä
_ ling INNIG vertrouwd te maken mel goede Zaal- en sz‘älvormen." E
( De Heer Hemkes vindt de bijeenvoeging van opzeltelyk en afzon­ E
‘ derläk overtollig. Ik heb gemeend, zeer duidelijk te moeten zijn,
om te doen uitkomen, dat men in de leesles geene laalles moet geven l
(dus oeeasioneel taalonderwijs), maar wel degeläk in afzonderlijke uren.
Ieder, die weet, hoevelen de leesles door het spreken over grammatica
bederven, zal begrijpen, dat deze schijnbare verdubbeling niet pleo­
nastisch mag heeten. à
2
l
J
«