HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 17

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

* 15
opmerkingen bezien, - daarop volgt II. een schelden op veel fouten ,
die hij niet aanwijst, en die er voor ons dus niet zijn, terwijl hij
verder, die, welke liet lol een feit moeten maken, dal mäne leesboeken
niet zlengen, beneden in eene groote lijst aanbiedt. Wat er van die
p lijst terecht komt, zal later blijken. Eerst een paar woorden vooraf.
E
, Waarom toch die opmerkingen van mij aan een oordeel onder- .
worpen met de vraag: wal ontbreekl er aan ni! een oogpnnl van laal ,
,_ en stäl? Me dunkt, het ware doelmatiger geweest, de fouten in de
,· boekyes zelven te beoordeelen met opgave van öewäzen. - Maar, ik
meen te begrijpen, hoe de zaak zit. - De Heer Hemkes heeft eene
roeve willen even hoe hi` desnoods zi`ne beschuldi `n en met be- l
a
wijzen had kunnen voorzien. Eene proeve was immers voldoende - l
‘ anders zou zijn geschrift door al die fouten ­­- genoemde en onge- j
' noemde -­ en al die bewijzen te ,,lijvig" geworden zijn. -Ik eerbiedig
r .
j dat - en zal daarom deze proeve van b€Wl]ZC1'1 goed bezien, opdat ,
J . . . .
I, ik goed overtuigd worde, dat 1k zoo- en zooveel germamsmen, zoo-
w . I
jg en zooveel Onnederlandsche en andere verkeerde woorden en z1nnen,, ‘
` welke Z0lld0I‘ bewijs alzoo genoemd worzlen, dadelijk als volmaakt ·
verkeerd moet aanzien (en ele lezer met mä!).
Maar nu zou ik bijna vergeten, dat de kans om fouten te vinden j
door deze afwijking van het programma grooter werd, dan wanneer
de Heer Hemkes de boekjes alleen (850 pagina’s groot) bekeek, die hij l
_ immers volgens den titel zijner Brochure alleen wilde beoordeelen. I
i ’t Best zal nu zijn, de beoordeelde opmerkingen volledig hier op
te nemen.
Het Leesboek ontwikkele geest en hart van den leerling, breide de som
’ ` zijner denkbeelden concentrisch uit, orienteere hem in de kringen, die hij ’
met iederen hoogeren trap van ontwikkeling binnentreedt, waarin hem telkens j
‘ een ruimer aantal voorstellingen wachten; - het houde zich echter niet met i
, al die voorstellingen bezig: door belangstelling te wekken in bepaalde reeksen
` van voorstellingen, ook die van wetenschappelijken aard, bereide het
leesboek den akker, waarin de zaden en planten van positieve kennis kunnen
ontkiemen en groeien, -­- het leere dus niet, in de bekende beteekenis i
van het woord, maar opene oog en hart, boezeme krachtige belangstelling in
voor kennis, ook voor z.g. reëele kennis. ‘
l Het Leesboek spreke in zuivere, zoo mogelijk schoone, echt Nederlandsche
taal- en stijlvormen; het zij de onmisbare wegtereider voor een opzettelijk
en om zijne hooge belangrijkheid afzonderlijk gegeven taalonderwijs,
door den leerling innig vertrouwd te maken met goede taal- en stijlvormen, L
die hem onder zorgvuldige leiding van den onderwijzer meer en meer als fl
zoodanig bewust moeten worden; ­-- het leere onder diezelfde leiding goed
denken en voelen en bevordere voortdurend een, op goed denken en voelen
gegrond, goed spreken en schrijven. lj
ä
‘ 1
·l
1
1
Q, ln
. l
l . E A. - _.n.l er . .. ­ , Y Ji