HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 12

JPEG (Deze pagina), 975.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

li"
ff 10
van de Heer]. Geluk in zijn Woordenboek voor Opooedzozg en Omierzoäs
zegt: ,,Dat deze boeken slechts steenen in plaats van brood, beenderen
in plaats van vleesch geven, en dat zij niet in staat zijn de aandacht
ä, der leerlingen te boeien, maar hun integendeel afkeer van het lezen _'
{ inboezemen, is reeds genoeglom die richting te veroordeelen." ·
,,Lees eens in ,,Sneeuwvlokken B" het lesje op bladz. 24, -­- ,,Een
. _ vogel die dom heet", en zeg mij, wat beteekent al dat geleuter? Is ’t
_ eene fabel, eene vertelling, eene les over de ganzen? Niets van dat
J alles, - ’t is een flauw praatje." - Vraagt de Heer Hemkes mij dat? ej
dl Dan zal ik ’t hem zeggen: Dat is naar het oordeel van Lzzbm (zie {j
E zijn Loroöuc/z) de meest gepaste vorm om het oog van jonge kinderen
te openen voor de verschijnselen der natuurlijke historie. In alle
bescheidenheid ben ik van dezelfde meening.
ii Eene andere grieve. Mijne leesboeken hebben gebrek aan zedelijke
strekking. Moraal heb ik, maar ik heb ,,eene soort van stoei- . (
Y ende moraal", eene soort, die mij, helaas! onbekend, maar blijkbaar
g. niet van de beste is. De Heer Hemkes bejammert het, dat het morali-
seerend leesboek uit de scholen is verdwenen. Maar terecht zegt Geluk: (
,,Men heeft sedert geruimen tijd met die richting gebroken, n i et
omdat men lessen, die eene zedelijke strekking hebben, als lectuur
­ voor de jeugd afkeurt, maar omdat men terecht van meening is, dat
het leesboek in dienst van de alzijdige ontwikkeling van den leerling
moet staan." - Nochtans denkt de Heer H. met weemoed aan den
jg tijd, toen ,,het Zedekundzjg Leosoook door de Maatschappij ,,Tot Nut
van ’tAlgemeen" en enkele boekjes van Anslijn op het voetspoor voort-
,, gingen van Van Heyningen Bosch, en deze schrijvers rustig, onbenäd 1)
M en onbestreden, aan de opvoeding des volks werkten."
Maar ze zijn niet meer in gebruik, en de Heer Hemkes heeft reden i
om boos te zijn op de gezamenlijke onderwijzers in Nederland, die ze L
hebben afgeschaft. Wat hen daartoe bewogen mag hebben, kan hij j
nalezen in het uitvoerig opstel van den Heer joh. A. §Leopold (School- ig
bode ,71), dat ik hem aanbeveel 2). Ik haalde er slechts een brok li
E 1) Ik wou, dat ik dit ook van mijzelf kon zeggen. l
2) ,,De diehterlijke didactiek is altijd subjectief en staat daarom naast de ,
= lyrische poëzie; eene objectieve didactiek, d. i. eene, die zich met opzet '
( bemoeit met benedenstaande behoeftige leerlingen, voor welke de stof dus
i middel, geen doel is, gaat van het gebied der dichtkunst in dat der zede­ {
I preekjes en der catechisatie over. Doch het nut hiervan daarlatende (zoo het ,
daar is) komen we tot het besluit, dat zij nooit eene plaats in de bellettrie
. kan innemen, maar die aan hare zuster, de subjectieve, moet overlaten. Des-
it anna -____M en . . eeee . c I