HomeMijn leesboek voor de volksschool getoetst aan "Een Nederlandsch Belang" van den Heer H. Hemkes KznPagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 63.03 MB

W V 7 avi W', _ Y _ E V
L · F
' E
E
. ’
9
niets tot den Heer Hemkes. Doch mogelijk zal hij bij nadere zelfbe-
schouwing vinden, dat men zelfs op hoogen ouderdom eenige verbeel­
ding behoudt en op 7 5jarigen leeftijd nog wel iets fantaseeren kan.- - v
I I Nu komt er in de brochure een gedeelte, dat ik niet zonder ver- j
ontwaardiging kan lezen. Mij wordt verweten, dat ik ter wille der i
neutraliteit den naam van het Opperwezen stelselmatig vermeden en in
de vertaalde en bewerkte stukjes ,,weggemoffeld" heb. Wat wil deze
_, man? Hij erkent, dat het woord Go d hier en daar voorkomt.
A Maar het staat hem er niet vaak genoeg. Zou ik van hem dan eens
mogen weten, hoe vaak het er minstens in voorkomen moet, om niet
te neutraal te wezen, en hoe vaak het er ten hoogste in voorkomen ­
mag, opdat niet een Hemkes kome en zegge, dat ik vloek?
j En nu dat wegmoffelen. Hier heeft hij inderdaad eenen schijn van
waarheid voor zich. In het stukje van Hensel: ,, Wz'ezz’ie1l[az'ölzZmc/zm
in dan Wèzld kamcn", komt de naam van het Opperwezen een paar
i maal voor en in mijne vertaling: ,,Hoe de meibloempjes in het bosch
I ik kwamen", niet. Dit is zoo. Doch de Heer Hemkes weet niet, dat die
j naam in de eerste drukken van Mosroosjes wel voorkwam; hij weet
x niet, dat sommige gemoedelijke christenen mij per brief meedeelden,
` dat het hun gevoel voor het heilige onaangenaam aandeed, het Hoogste
_ · Wezen als een mensch handelend te zien optreden, en ik, dat gevoel ,1
eerbiedigend, allen aanstoot heb willen vermijden, door het oorspron­
kelijke in een lateren druk te wijzigen. Ik weet nu , dat de Heer Hemkes
'V dat niet zou gedaan hebben; ik weet nu, dat dit lid der plaatselijke ·j
schoolcommissie, die zegt zijnen eed getrouw te willen nakomen, een T
· boek o. a. daarom veroordeelt, wijl ,,alle partijen de leesboeken j
° van den heer Leopold kunnen gebruiken." Wat zou j
A den Heer Hemkes er van dunken, als ook ik eens naar den Minister ging en · j
hem liet lezen, hoe iemand, die trouw gezworen heeft aan de wet, nochtans ,
W durft schrijven: ,,Wil men allen aa nsto ot vermijden, dan vervalt
men noodzakelijk tot eene in ’t oog loopende onbeduidendheid." `ig
Die onbeduidendheid, waarvan ik het verband met de neutraliteit ik jj
niet goed inzie, is eene hoofdgrieve. De Schrijver betreurt het, voor Xi
, zoover ik hem begrijp, dat de inhoud der leeslesjes niet meer leert.
Ik erken, dat geen lesje tot mijne vreugde in de verte verwant is aan
_ ‘ zijn ,,Leer­ en leesboek over de theorie der Rekenkunde" en betreur dat
nog niet. Maar ik beweer, dat wetenschappelijke onderwerpen-over
plant- en dierkunde, aardrijkskunde en geschiedenis - rijk vertegen-
woordigd zijn. Doch de behandeling had droger kunnen zijn en
. sterker rieken naar de ,,0na’e¢·wäzmde rz';/zz‘ing" der leerboeken, waar-
i ‘ë
k [
i al