HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 8

JPEG (Deze pagina), 782.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

E
B.
j 8
l
Het geschut van de monitors en gepantserde kanonneer­
j booten moet in de eerste plaats zoo zwaar zijn, dat de projec-
t tielen de pantsers kunnen doorboren van de aanvallende ,.
soheepsmaoht, op afstanden minstens zoo groot, als hunne ‘
eigene pantsers door de vijandelijke projectielen kunnen
worden doorboord , in de tweede plaats moeten zij zoo zwaar P
mogelijk gepantserd zijn.
j Kan door den weinigen diepganggdien deze vaartuigen moeten ;
hebben,aan deze twee voorwaarden niet tegelijk worden voldaan,
g dan mag aan den eisch van eene zware bewapening niet worden i
j te kort gedaan, en moet de zwaarte van de pantsering worden l
opgeofferd. Is men in de noodzakelijkheid hiertoe over te gaan,
j dan moet, in de eerste plaats, het schip zoo volkomen mogelijk
i beschermd worden, en komt pas in de tweede plaats eene
4 beveiliging van geschut en bemanning in aanmerking. Hierbij
moet in acht worden genomen, dat eene onvoldoende pantsering
veelal gevaarlijker is voor de bernanningen der kanonnen, dan
geen pantser. Dringen de vijandelijke projectielen door een T
onvoldoend gepantserden torenwand, dan zullen zij in detoren- i
ruimte springen en doodelijker kunnen zijn voor de bemannin-
gen van de daarin opgestelde kanonnen, dan wanneer deze
geheel onbeschermd zijn. Daar de torens een veel grooter doel
aanbieden dan onbeschermde kanonnen, zullen een aantal J
projectielen; die zonder torens onschadelijk zouden geweest
zijn; in den toren dringen en hetzij door splinters of door ’
hun springen manschappen verwonden of dooden. In het i
gevecht van het Peruaansche ramtorenschip Huascar met
de Chileensche gepantserde schepen Blanco Escalada en '
Almrémmfe Oochmne werd de toren van de Huascar door twee
projectielen getroffen en doorboord, die in de torenruimte
sprongen, waardoor de geheele bemanning der twee kanonnen
A gedood werd. Zeer waarschijnlijk waren die schoten minder j
doodelijk geweest, wanneer de stukken niet in een toren
waren geplaatst geweest ; misschien was bij die gelegenheid
de Peruaansche admiraal Gran niet gesneuveld, wanneer hij