HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 75

JPEG (Deze pagina), 760.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

x ‘
(
` j 75
fi moeten hebben, wil men er eenig nut van trekken, zijn
_l zij zeer kostbaar. Door hun betrekkelijk lichte bewa-
· g ‘ pening en door hun zeer kwetsbaren romp, kunnen zij voor de
` verdediging van het land of van de koloniën weinig nut doen,
i en de gelden, die voor hunne aanschafiing worden aan-
j gewend, zouden beter besteed zijn aan de verbetering en
uitbreiding van het gepantserd materiëel.
Wel hebben wij eenige schepen noodig voor het ver-
toonen van de vlag in tijd van vrede, voor de oefening
van equipagiën, voor het auxiliair eskader in Oost­Indië,
en voor eenig machtsvertoon in de West­Indische wateren,
I maar daarvoor is geen kostbaar materiëel noodig, en moet
; dit niet verder worden uitgebreid dan voor de opgenoemde
j diensten strikt noodig is. Want als een oorlog uitbreekt,
‘ zal men zeer tevreden zijn, wanneer al die vaartuigen in be-
ii houden havens zijn en men hunne bemanningen zal kunnen
t gebruiken voor de verdediging van het vaderland.
W Wij kunnen dus niet meer, zooals vroeger, den vijand
*’ in open zee tegentreden, omdat de middelen ons daartoe
ontbreken, maar daarom is de taak die de marine te vervullen
i. zal hebben, niet minder belangrijk.
1 Nog meer dan vroeger het geval was, zal die taak van
i het personeel der marine eene algeheele toewijding, eene
lj groote mate van koelbloedigheid en veel doodsverachting
` eischen.
in Nederland zal niet te vergeefs die eigenschappen bij
,4 het tegenwoordig personeel zijner marine verwachten; maar
het moet daarbij niet vergeten, dat die eigenschappen bij
I het bezit van het meest volkomen materiëel veel van hare
·i waarde verliezen, als zij niet vergezeld gaan van eene
Volkomene bekendheid met de behandeling van dat materieel.
{ Oefening daarmede, veel meer dan tot nu toe geschiedt,
i is daarom een gebiedende eisch. '
.|
i
V .