HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 74

JPEG (Deze pagina), 793.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

(` .
l
74 Vi I
. ot in die van hare koloniën kunnen binnenvallen , dan zullen i
hare kruisers, zelfs na gelukkige gevechten , omdat zij geen ,3
zee meer kunnen bouwen , gedwongen worden eene neutrale ‘ 2 l
­ haven op te zoeken, om daar misschien te blijven tot de vrede `
gesloten is. i
g Hieruit volgt naar mijn oordeel deze stelling : j
Voor eene zeemogendketd die geene middelen heeft om de
blokkade van hare zeehavens of die van hare kolonrlëln te
beletten of te lverbreken, is de wgze van oorlogvoeren door
‘ middel mn geïsoleerde kruisers niet aan te bevelen, en zullen
deze weldra tot we=rkel00slze’id gedwongen zgn. I
De geschiedenis van ons eigen zeewezen bewijst de juist-
heid van die stelling. Toen in den laatsten zeeoorlog tegen j
, Engeland, onze vloten de vaderlandsche kusten en koloniën j
i· niet meer konden beschermen, vielen successievelijk al onze `
geïsoleerde schepen in handen des vijands en was in korten I
1 tijd onze scheepsmacht bijna geheel vernietigd.
Y Behalve het aangevoerde tegen het nut van kruisers, is "._
hun gebruik voor eene natie, die niet machtig genoeg is l?
X om de kans te hebben de vredesvoorwaarden te kunnen voor- H
, schrijven, nog daarom. bedenkelijk, omdat bij het sluiten
van den vrede het prijsgemaakte particuliere eigendom jl
. door den vijand met woeker zal worden teruggeëischt. ·
[ Is het denkbeeld om den vijandelijken handel te benadeelen, =
Q voor Nederland, om de bovenvermelde redenen, niet voor E
verwezenlijking vatbaar, ook de bescherming van eigen
i handel door middel van kruisers is om dezelfde redenen
niet mogelijk. De handel, die tegenwoordig voor het grootste l
K gedeelte met stoomschepen gedreven wordt, vindt hare ·#
i beste bescherming in de snelheid van hare schepen. De L
beste bescherming die wij haar kunnen verleenen, bestaat is
in het openhouden van onze havens door de pantser- 'l
l schepen, die voor de kustverdediging zijn voorgesteld. j
« Het bouwen van kruisers is dus voor ons noch noodza- {
I kelijk, noch gewenscht. Door de snelheid, welke die schepen ,
l
i l