HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 70

JPEG (Deze pagina), 757.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

70 w,
Bij het tractaat tusschen Amerika en Italië, van 26 Febr.
1871, werd bepaald dat geen der contraoteerende partijen j
bij een oorlog elkanders koopvaardijschepen zullen nemen, ,
· tenzij zij oorlogscontrabande vervoeren of eene blokkade Q
trachten te verbreken.
Voor het uitbreken van den Pruisisch­Oostenrijkschen `
oorlog van 1866, verklaarde de Oostenrijksche regeering, in
geval van reciprooiteit, geene vijandelijke handelsvaartuigen
_te zullen prijsmaken , met uitzondering van die, welke _
oorlogscontrabande vervoerden of pogingen aanwendden om i, i
eene blokkade te verbreken. _
j De Pruisische regeering antwoordde hierop met een
soortgelijk manifest.
_ Italië bepaalde reeds in 1865 hetzelfde in geval van
.i reciprociteit.
Bij het uitbreken van den Fransch-Duitschen oorlog ver-
klaarde de Duitsche bond, dat Fransche koopvaardijschepen _
nl niet door Duitsche oorlogschepen zouden worden opgebracht. Y
Bij verordening van 19 Jan. 1871 werd die bepaling evenwel i
opgeheven, om represailles te nemen voor de handelingen · i
i van het Fransche oorlogschip Desaim. l
Hieruit blijkt, dat bij de toekomstige zeeoorlogen niet altijd _
het middel, om door oorlogschepen de vijandelijke koopvaar-
dijschepen buit te maken , in toepassing zal worden gebracht, ·
maar dat het gebruik van die wijze van oorlogvoeren zal
afhangen van de omstandigheden, d. i. voor een groot deel van
de wijze, waarop door de tegenpartij de oorlog gevoerd wordt. j p
Men zal evenwel deze wijze van oorlogvoeren nooit ¢
’ geheel laten varen. Voor Engeland bijv. is het vernielen ,
van den vijandelijken handel, met het blokkeeren en beschieten .
van zeeplaatsen, het krachtigste middel om zijn vijand
afbreuk te doen en tot den vrede te dwingen, en omgekeerd ‘
behoort ook die wijze van krijgsvoeren tot die, waardoor
eene andere mogendheid Engeland het meest benadeelen kan.
Na de afschafiing van de kaapvaart hebben dan ook alle
is