HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 7

JPEG (Deze pagina), 789.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

j l
E s 7
wel hieraan, en aan den grooten diepgang der schepen worden pi
toegeschreven. j
l Kleine mogendheden als Nederland zijn niet in staat ge- 2
f weest, de beweging op het gebied van het zeewezen met hun j
{ materieel te volgen; zij hebben hunne scheepsmacht voor een _
groot deel alleen moeten inrichten voor de verdediging van W
hunne kusten en zeegaten, en hebben daarbij dus ook alleen T
j rekening te houden met die vijandelijke schepen, welke door
j hun geringen diepgang die kusten kunnen naderen en hare
j havens en zeegaten binnendringen. Hunne vloot behoeft daar- _
j door niet talrijk te zijn,1naar moet bestaanuit weinig diepgaande ‘
schepen, die aan den eisch moeten voldoen, dat zij de vijan­ '
; delijke schepen, die in de zeegaten, havens enz., welke zij
moeten verdedigen, binnendringen, kunnen weerstaan. j
[ Het materieel eener zoodanige scheepsmacht bestaat uit:
i Ravnschepen.
j Monitors en gepantserde Kanonneerbeoten. l
, Tovjeeclos, zoowel defensieve als offensieve in daarvoor uit- J
C sluitend bestemde Torpedcbooten, en eindelijk in
Ongepantserde Kanonneerbooteot. j
i De ramschepen, die bij de verdediging van zeegaten uit-
stekende diensten kunnen bewijzen, omdat zij met de torpedo­
­$· booten de eenige vaartuigen zijn, die bij eene kustverdediging
lr rechtstreeks aanvallend kunnen te werk gaan, moeten zwaar
i gepantserd zijn, eene voldoende snelheid en massa hebben, ·
en handig zijn in hunne bewegingen. .
In zijn rapport aan de volksvertegenwoordiging, raadde de i
j Minister van marine van Zweden in 1876 de aanschafïing aan
_ van zwaar gepantserde rammen, toegerust met lanceertoe- i
j stellen voor vischtorpedos, voor de kustverdediging van `
Zweden. Dislère wijst ook in zijn werk Za Marine cwjrassáe, i
op de doelmatigheid van die vaartuigen. Hij oordeelt voor
l die schepen geschut niet noodig,§ wanneer zij daardoor door A
j zwaarder pantsering beter geschikt kunnen gemaakt worden j
voor hunne bestemming.
‘ .l
l l
l l
J 2