HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 69

JPEG (Deze pagina), 773.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

i
l.
j W 69
· herinnering aan de schoone dagen van weleer. Op de zee, op
i haar element, is de Nederlandsche zeemacht niet meer in staat
l zich met die van andere mogendheden te meten en ze daardoor
Ql te benadeelen ; het eenige wat haar misschien nog op haar
` veld van eer te doen overblijft, is te trachten den handel des
vijands te belemmeren, den eigen handel te beschermen. Is
l zij daartoe in staat ? En is die wijze van oorlogvoeren voor ons
E aangewezen? Wij zullen dit onderzoeken.
Het buitniaken van vijandelijk bijzonder eigendom is in
j een zeeoorlog steeds een der middelen geweest, waardoor men
; elkander zocht te benadeelen en den vijand tot het sluiten
Q van den vrede trachtte te dwingen. Het is een krachtig wapen,
waarvan wij in onze geschiedenis meermalen de scherpte
hebben ondervonden. De handel wordt er door vernietigd,
een groot gedeelte van het nationaal vermogen gaat ver-
l loren, de prijzen van de artikelen van invoer worden hoog
opgedreven, en hierdoor ontstaat eene malaise, die het volk
l naar den vrede doet verlangen. Hoewel ook door schepen
, van den staat vijandelijke koopvaardijschepen werden prijs
gj gemaakt, waren het toch grootendeels particuliere, van kaper-
l brieven voorziene schepen, die het meeste nadeel aan den
handel toebrachten en zich van belangrijke kapitalen
l meester maakten.
j De beschavende geest des tijds heeft evenwel ook op de
wijze van oorlog voeren zijn invloed doen gelden en is
j oorzaak geworden, dat meer en meer het bijzonder eigendom
l geëerbiedigd wordt.
l Terwijl tegenwoordig de requisitiën van een leger op
a I vijandelijk grondgebied naar billijkheid worden betaald,
werd ook in 1856 op het congres te Parijs de kaapvaart
afgeschaft. Behalve Noord-Amerika en Spanje, traden al
‘ de zeemogendheden tot die overeenkomst toe.
_ Ook in het buitmaken van particulier eigendom door
oorlogschepen is in de laatste jaren een streven tot beper-
‘ king merkbaar.
l
l
»
¤

E t