HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 67

JPEG (Deze pagina), 805.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

_ _ , ,,_,,, , ,«_­­-.­v·-#v«~Y­ï­,«<ws­w·v•+w¤w«+·­»~•;w=«é·s¤:rv.1:·e«‘7:­:~~rv­-··­-Y·«~·1··­•-·»·­§­?·­.ï«`ï.««v­:~~<.·.«·=·
l
l l
j 67
versperringen moeten dan verdedigd worden door eenige
y stoomkanonneerbooten, gewapend met zwaar geschut, terwijl
aan de offensieve strijdkrachten der marine moeten worden ·
toegevoegd torpedobooten 26 klasse en een tweetal torpedo-
` booten l° klasse. Ook dit materiëel kan voor een groot deel
in tijd van vrede in conservatie worden opgelegd, en in tijd
van oorlog op dezelfde wijze worden bemand als de twee ge-
' pansterde schepen.
_ Bij een successievelijke vernieuwing van het materiëel der
Indische militaire marine moeten de schepen van krachtiger
machines worden voorzien, om ze in tijd van oorlog als ‘
kruisers en adviesvaartuigen te kunnen gebruiken. Zoo-
als de snelheid van die schepen nu is, kan men er geen
enkel particulier stoomschip mede achterhalen.
` In het begin van de blokkade van de kust van Atjeh,
na het einde der eerste expeditie, heb ik met de
Citadel van Antweijoen herhaaldelijk de zeer onaangename
. ondervinding daarvan opgedaan en was ik, door de te geringe
snelheid van het schip, dikwijls niet bij machte te beletten,
dat particuliere stoomschepen communicatie hadden met den
wal, en toch was de Citadel van Antiveipen, als stoomer,
‘_ nog een van de besten onder de slechten.
i Onze West­Indisclie koloniën kunnen wij, in geval van
jl oorlog met eene Europeesche mogendheid, niet verdedigen.
¥ De forten aan den ingang van de haven te Curaçao zien er l
wel geducht uit, maar zij zijn als gepleisterde graven; wat er
binnen is, heeft niet veel te beteekenen: eenige oude kanonnen
_ met een tiental artilleristen om ze te bedienen. De helder
lj witte muren vallen door een paar projectielen uit het nieuwe
A geschut zeker in puin. Nu is het geen schande, wanneer die
L bezittingen bezwijken voor de groote overmacht van eene
v Europeesche zeemogendheid, en wij zullen ons zeker in het
verlies daarvan in dat geval te eerder schikken, omdat zij
j ünantiëele lastposten voor ons zijn, en Nederland niet bij
j machte schijnt te zijn, hunne ressources tot ontwikkeling, en
l
l