HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 66

JPEG (Deze pagina), 820.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

l r
66 p
Deze macht is niet alleen te zwak om aan een vijand eene
landing met een leger te beletten, die wij in het geval van ,
een oorlog met Engeland door een Engelsch-Indisch leger
verwachten kunnen, maar zij is zelfs niet sterk genoeg om het
hoofd te bieden aan een weinig talrijk eskader gepansterde `
schepen en kruisers, dat onze bezittingen komt bezoeken, om
er onzen handel te benadeelen of ons op andere wijzen schade
te berokkenen. Een paar pantserschepen des vijands kunnen '
in onzen Archipel eene ware paniek doen ontstaan en feitelijk _
het verkeer beletten. De reede van Batavia ligt geheel voor
den vijand open. Zoo is het ook met de voornaamste handels- E
plaatsen in Indië, waarvan zelfs door een weinig sterken vijand
oorlogsschatting kan geheven worden. VVanneer een oorlog is
uitgebroken, valt er op het zenden van versterking voor
de marine in Indië niet te rekenen. De groote mogendheden
hebben overal maritieme stations, en al konde men aannemen,
dat de van hier gezonden versterking behouden in Indië
aankwam, dan zou zij zeer waarschijnlijk te laat komen, en zal ,
de vijand haar reeds zijn voorgeweest. Het is reeds daarom
noodig dat onze macht in Indië bijtijds worde versterkt, en
wel met twee van de gepantserde schepen, die voor de kust-
verdediging van Nederland zijn voorgesteld. Die schepen ‘_
behoeven daarvoor wel niet in dienst gehouden te worden,
maar kunnen worden opgelegd, om bij het uitbreken van een jl
oorlog bemand te worden door de equipagiën van de schepen ¥
der Indische militaire marine, welke dan voor het grootste ge-
deelte wel gemist kunnen worden.
Op het gebied van de verdediging van Java tegen een
vijand, die een leger landen wil, is tot nu toe niets gedaan en {_,
moet die verdediging geheel worden toevertrouwd aan het
leger, dat het vijandelijke leger, als dit geland is, moet trach­
ten te verslaan. Wil men evenwel eene landing op bepaalde `·
punten , bijv. te Soerabaya, beletten, dan moeten de noodige
defensieve torpedos worden gelegd , die , naar ik meen, Y
in Indië nog in het geheel niet aanwezig zijn. Die torpedo- j
i