HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 65

JPEG (Deze pagina), 796.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

65
vraag, of van die millioenen ook niet nog eenige zouden kunnen
afgezonderd worden, om de zekerheid te verhoogen van te ‘
blijven wat wij zijn: EEN oNArHANKELrJK vomï.
De verdediging onzer Koloniën. j
De Indische militaire marine bestaat uit 12 raderstoom­
schepen, 15 schroefstoomschepen 4€ klasse, 3 wachtschepen
en 1 kannonneerboot, benevens eenige stoomschepen en E
kruisbooten van de gouvernements­marine. G-een dezer schepen
is opgewassen tegen een Europeeschen vijand: zij zijn allen
ongepantserd en hebben allen een zeer onvoldoende snelheid.
Zij zijn dan ook alleen bestemd voor het beoorlogen van een
inlandschen vijand en voor het uitoefenen van politiediensten
in den Archipel. Breekt er een oorlog uit met een Europeesche
mogendheid, dan staat die scheepmacht bloot aan het gevaar
om door eene betrekkelijk geringe vijandelijke macht verslagen
en vernietigd te worden. Voor de verdediging van de koloniën
is zij van zeer weinig nut. Die verdediging komt, voor zooveel
de marine betreft, in de tegenwoordige omstandigheden geheel L
voor rekening_ van het auxiliair eskader, dat op dit oogen- ;
blik bestaat uit de ramtorenschepen Koning der Nedeo·Zan­ A
den en Prins Hendrlzik der Nederlanden en de schroefstoon1­ l
schepen 1G klasse Atjeh en Koningin Emma der N ederrlanden. 4
De Koning der Nederlanden is gewapend met 4 kanonnen nl
à 28 cM. Armstrong-voorlaad en 4 kanonen à. 12 cM. A. en
gepantserd met 20.3 -­­- 10.8 cM. in de zijden, de torens met
platen van 22.9 cM. De vaart is nog geen 12 mijl. De Prrins
Henclmk der Nederlanden is gewapend met 4 kanonnen 23
cM. voorlaad en gepantserd met 11 cM. ; de vaart van het
schip bij den proeftocht was ruim 12 mijl. De twee schroef-
zë stoomschepen 18 kl. zijn ongepantserd en gewapend met 6
A kanonnen van 17 cM. A. en 8 à 12 cM. A.; hunne vaart bij
A den proeftocht bedroeg 14 mijl. .
5 .