HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 64

JPEG (Deze pagina), 810.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

64
gevreesd. Het is aan oorlogvoerende mogendheden tamelijk
onverschillig, aanwelke zijde die staat zich schaart, en wanneer
een dier mogendheden door de strategische plannen van den
oorlog er toe geleid wordt, haar grondgebied te schenden, dan
zal zij daarvan niet worden teruggehouden door de vrees van
zich een zwakken vijand te maken.
Het type van schepen, die voor ons het geschiktst zouden
zijn, wordt bepaald door de eischen waaraan die schepen moe-
ten voldoen. Deze zijn: de grootst mogelijke snelheid, zware
pantsering op de waterlijn en zwaar geschut, met een aantal
lichte stukken om ongepantserde schepen te bestrijden, en
geen. grooteren diepgang dan 60 dM. Stelt men den prijs voor
een dergelijk schip op vier millioen gulclen*) en gaat men over tot
den aanbouw van zes, waarvan twee voor onze Oost­Indische
bezittingen , dan komt men tot een totaale uitgaat van
f 24;.000.000. Worden deze schepen, nadat het bestaande
materieel verbeterd is, in tien jaren afgebouwd, dan wordt
hierdoor het budget van Marine bezwaard met eene aarlijksche
uitgaat van f 2.4400000, en is in 15 jaar onze oorlogsvloot gereed
Het valt niet te ontkennen dat dit eene groote uitgaat is,
en dat de gewone argumenten : dat die uitgaat onze tinantiëele
krachten en de draagkracht der natie te boven gaat, hier-
tegen zullen worden aangevoerd; maar het is slechts de vraag
ot de betere verzekering van onze onafhankelijkheid die
hoogere verzekeringspremie waard is. Men komt hier op het
gebied van subjectieve meeningen, en daarover valt weinig
te redeneeren. Hoever onze iinantiëele krachten gaan en wat
de draagkracht der natie is, valt moeielijk te beslissen, maar
wanneer men verbazende sommen ziet uitgeven aan onnutte ha-
venwerken, voor onzekere verbetering van waterwegen, ot voor
het graven van kanalen, waarvan het nut betwist wordt, dan
moeten die krachten nog al tamelijk groot zijn, en rijst de p

*) De prijs van de nieuwe Duitsche korvetten type Sachsen is volgens de
British Navy door Sir Thomas Brassey f 3.655700 ; die van de Koning der Ne- ¥
derlanden volgens het Memoriaal voor de Marine f 3.220170.