HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 62

JPEG (Deze pagina), 835.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

l
(
e
s J
62 t
De ruimte tusschen de schepen is dan evenwel voor den ij
aanvaller ruimschoots groot genoeg om er tusschen door, j
in de transportvloot binnen te dringen. Het spreekt van zelf, J
dat hij op zijn weg allerlei gevaren zal ontmoeten, dat hij door `
torpedobooten zal worden aangevallen en door het vijandlijk
vuur zal worden bestookt, maar dit zijn gevaren, waaraan
ieder schip bij iederen aanval zich blootstelt. Wanneer de aan- l_;
· valler volle kracht, met 16 mijls vaart, blijft doorstoomen, is B
het voor een torpedoboot nog zoo gemakkelijk niet hem te be-
reiken, en wat het geschutvuur betreft, dit verliest bij een ii
nachtelijk gevecht veel van zijne waarde: het aantal treffers j
zal wel niet groot zijn. ls de aanvaller eens in de transport-
vloot binnengedrongen, dan is hij van het geschutvuur ont-
slagen, omdat de vijand zijn eigen schepen niet zal beschie­ J
ten, en wordt het zijne beurt om duchtig de transportschepen _
‘ zoowel met zijn ram als met zijn geschut toe te takelen. Wordt
een dergelijke aanval door meer dan een schip gedaan, dan {Y
is het niet twijfelachtig, of zij zullen aan het landingsleger j
ontzaglijke schade kunnen berokkenen. Het is moeielijk i
j zich een denkbeeld te vormen van de verwarring die daardoor *
in de transportvloot zal ontstaan, waarvan sommige schepen j
bij hunne manoeuvres om ramstooten te ontwijken, elkander
zullen rammen en te boord loopen, en die daardoor aan de
1 aanvallers, wanneer zij hun doel bereikt hebben, gelegen-
. heid verschaüen zich misschien ongedeerd te verwijderen. Ook
overdag zullen onze schepen de vijandelijke vloot kunnen 1
L verontrusten. Wij hebben verondersteld, dat de vijande-
li lijke vloot zich regelmatig bewoog in een rechthoek, met de g
= schepen steeds op 400 meter van elkander. Ieder, die met g
i eenige schepen tegelijk gemanoeuvreerd heeft weet, welke
" moeite het kost, steeds de bepaalde afstanden te blijven be- ä
bewaren. Eenige meerdere of mindere stoomspanning,
veroorzaakt door het schoonmaken van vuren als anderszins , 3
een klein defect aan de machine hier, het heet loopen van
metalen ginds, maken dat er onregelmatigheden ontstaan in

"· 4,