HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 60

JPEG (Deze pagina), 801.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

i O
60
meer tijd vereischt wordt voor de noodige toeboreidselen, en
het voornemen tot het bewerkstelligen eener landing moeie-
lijker geheim te houden blijft. j,
Is de vijandelijke vloot met de transportvloot met het 1
landingsleger naar onze kust vertrokken, dan zullen onze _
schepen, wanneer zij gecommandeerd worden door stoutmoe­
dige bevelhebbers, de gelegenheid hebben om, vooral des
nachts, door het convoyeerende eskader oorlogschepen heen,
tusschen de transportvloot in te dringen, daaraan groote schade
kunnen toebrengen en zich misschien, door de daardoor ont-
stane verwarring, ongedeerd weder kunnen verwijderen. Een '
groot voordeel voor den aanvaller is, dat de vijandelijke vloot
in hare bewegingen belemmerd wordt door de talrijke trans-
portvloot, en dat de vijand onbekend is met het punt waar de aan-
val zal geschieden, terwijl de aanvaller dit punt kan uitkiezen. M
5 De laatste kan daarbij alles in het werk stellen om slechts op
een korten afstand zichtbaar te worden, terwijl de vijandelijke _
uitgestrekte vloot geheel door hem verkend kan worden. .
Nemen wij aan, om de mogelijkheid van het doordringen
j van enkele snelle schepen door een convoyeerend eskader
aan te toonen, dat Duitschland het voornemen heeft, met
een leger van 40,000 a 50,000 man op onze kust te landen,
dan zullen ter overvoer van het leger, in de veronderstelling
j dat de cavalerie en de artillerie tot een minimum worden ï
i beperkt, minstens 100 transportschepen noodig zijn. Die j
r vloot zal, in vier kolommen gerangeerd, de schepen op een
afstand van 400 meter van elkander, - zeker de kleinste dien i_
men voor schepen, welke niet aan elkander gewend zijn nemen
f kan, - een rechthoek vormen van 1.3 geographische mijl voor f
, de lange, en 1200 meter voor de korte zijde, of een omtrek i
i hebben van 3 geographische mijl. De Duitsche oorlogsvloot
zal in de toekomst bestaan uit 14 gepantserde schepen 1); j
I
1) De gepantserde kanonneerbooten, type Wespe, die slechts 9 mijl loopen, V
voor 40 uren kolen kunnen bergen en alleen in het verlengde van de kiel Q,
kunnen vuren, zün voor het convoyeeren niet geschikt.
x
i I
l
ll
l · Q