HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 6

JPEG (Deze pagina), 802.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

à 6 l c
E het nieuwe geschut. Van 1865 af ontstond daarop een strijd
i tusschen pantserdikte en geschut, die nog voortduu1·t, maar =
Q waarin het laatste nog steeds den voorrang behoudt. De laatste l
1 schrede in den strijd is, wat de pantsers betreft, de invoering
l van pantserplaten van smeedijzer met voorvlakten van staal, E
zoogenaamde compozmelplateoi, die naar het schijnt, volgens de
genomene proeven, 25 % meer weerstand bieden dan gesmeed Q
Q ijzeren platen van dezelfde dikte. 0p het gebied der artillerie
is de jongste verbetering, de vervaardiging door Krupp, van [
ï kanonnen van 30 en 35 kalibers lengte, waardoor eene grootere 4
aanvankelijke snelheid en daardoor grootere uitwerking en
grootere dracht wordt verkregen.
Het gevolg van het steeds verzwaren van het geschut en van
F de pantsering der schepen is, dat deze steeds eene grootere
waterverplaatsing noodig hebben om de gewichten te kunnen L
dragen, waarmede zij moeten worden belast, en daardoor steeds i
grootere afmetingen hebben verkregen. Hierdoor heeft men l
nu schepen als de Italia en Lepamfo van 13851, de Dailio van g
10570, de Dcmclolo van 10430 ton waterverplaatsing, van de l
Italiaansche marine, met kanonnen van 100 ton, de Irnflemible `
van 11400, de Dreaclnoilghl van 10820 ton waterverplaatsing en
kanonnen van 80 ton, van de Engelsche zeemacht; de Amirral
Bazwlivi van 11441, de Formiclablc 11441, de Amiral Dapewey ’l‘
van 10486 ton waterverplaatsing, kanonnen van 100 en 47 ton,
van de Fransche marine, met pantsers van 84 tot 55 cM. Die 2
schepen zijn zoo kostbaar geworden, dat die kostbaarheid in l
een zeeoorlog der toekomst blijken zal, hunne bruikbaarheid
in den weg te staan. Het verlies van een enkel schip is zoo i
groot, dat men dit kostbare materieel slechts noode zal wagen .
en het dikwijls ongebruikt zal gelaten worden, in gevallen
waarin het vroegere minder kostbare materieel handelend
­ optrad. Men waagt een schip als de Italia, dat lien millioen
gulden kost, niet in die mate als een vroeger linieschip, dat .
ä van dien prijs Waard was. Het weinige dat de Fransche 1
vloot in den Fransch-Pruisischen oorlog heeft uitgericht, moet
l