HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 59

JPEG (Deze pagina), 824.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

0
59 i
beletten van eene landing geheel op het leger worden ver- 1
trouwd. Het is evenwel niet waarschijnlijk, dat dit met
voldoende sterkte op het bedreigde punt aanwezig zal kun-
ij nen zijn, en dit wordt nog minder waarschijnlijk, als
j de vijand gelijktijdig met de landing een aanval op onze
i liniën van de landzijde onderneemt. Alleen wanneer ons
veldleger op die sterkte werd gebracht, dat steeds eenige
_ divisiën daarvan aan. de kust geëchelonneerd konden wor-
den opgesteld, zoude er mogelijkheid bestaan, zoo al niet de
j` landing te beletten, toch de gelande troepen te verslaan,
j voordat zij eene goed verdedigbare stelling hebben ingeno-
g men. Zoolang de sterkte van ons leger dit evenwel niet
i toelaat, dreigt ons van uit zee een groot gevaar, namelijk,
dat van overrompeld te worden.
De eenige wijze waarop wij dit zullen kunnen beletten, is
dat wij trachten steeds op de hoogte te blijven van de bewe-
gingen der vijandelijke vloot en zooveel mogelijk tijd zoe-
Q ken te winnen. Kunnen wij de landing van een leger
zooveel vertragen, dat de inundatiën voor onze liniën
j zijn gesteld en dat ons veldleger voor een groot gedeelte
daar gemist en aan de kust kan worden opgesteld, ï
dan is voor ons het gevaar van eene landing aanmer- °
ig kelijk verminderd. Dat kan alleen geschieden, wanneer de e
marine in het bezit is van zwaar gewapende en gepantserde, ii
en daarbij zeer snelle schepen, die den strijd tegen een enkel l
gepantserd schip van den vijand niet behoeven te duchten, i
j en die zich dus op de vijandelijke kust voor de vijandelijke j
2 havens kunnen vertoonen, om de bewegingen en toerustingen i
van den vijand te bespieden; die zich door vijandelijke prij­
zen, welke zij kunnen nemen, op de hoogte moeten trachten I
te houden van de voornemens van den vijand, om daarvan door l
j middel van postduiven bericht te zenden. Het bezit van die
schepen zal reeds den vijand dwingen zijne oorlogsvloot
E disponibel te houden en hem verplichten, het landingsleger
1 op gehuurde stoomschepen over te voeren, waardoor veel i
1
J
· (