HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 58

JPEG (Deze pagina), 788.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

0
_ 58
zijn geland leger van het noodige te voorzien en ammu­
nitie enz. aan den wal te brengen, zal de vijand zeker ge-
bruik maken, en wij mogen dus aannemen dat, al is de
vijand niet in het bezit van een haven, het hem niet
spoedig aan het noodige zal ontbreken, terwijl de rijke ·
streek waarin hij landt, in het levensonderhoud van zijne
troepen ruimschoots kan voorzien.
Vroeger was het doen van eene landing op onze kust
eene gewaagde onderneming, omdat de schepen veel gevaar
liepen, bij opkomend slecht weder op de kust bezet te ge-
raken en te stranden ; tegenwoordig bestaat dit gevaar niet j
meer, en zijn de schepen door hunne krachtige machines ä
steeds in staat, van den lager wal in volle zee te komen ~
en daar weder gunstiger gelegenheid af te wachten.
Met haar tegenwoordig materieel, ook nadat dit zal zijn
* verbeterd, kan de marine weinig doen om eene landing
te benioeielijken of te beletten. Misschien zal zij, wanneer
zij bekend is met het voornemen van den vijand om eene '
landing te bewerkstelligen, eene poging daartoe kunnen
aanwenden met de ramschepen en torpedobooten, maar hare J
hulp is van te veel omstandigheden afhankelijk om er op
te kunnen rekenen, en aan een ernstig optreden van de l
zeemacht valt niet te denken. De vijand zal bij het uitbre­ ig
. ken van den oorlog onmiddellijk met eenige schepen onze
havens blokkeeren en onze zeemacht daarin opsluiten. Daar-
je door blijft deze, evenals ons leger, onbekend met de voor-
T nemens van den vijand, totdat deze reeds op de kust is E
A verschenen en bezig is de landing ten uitvoer te brengen. Onze i
’ schepen moeten dan de blokkade verbreken, maar bezitten
‘ daartoe noch de noodige snelheid, noch de noodige kracht.
De rammen zullen in de meeste gevallen, als het hun gelukt
in zee te komen, in een gevecht gewikkeld worden met de j
schepen van den vijand, die hun op alle wijzen den weg
naar het landingspunt zullen afsnijden. Q
In de tegenwoordige omstandigheden moet dus voor het