HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 57

JPEG (Deze pagina), 792.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

L
57 A
Het beletten en bemoeielijken van landingen op de kust. i
Het is voor een vijand, die met een leger onze verdedi-
iá gingsliniën van de oost- of van de zuidzijde aanvalt, van
zooveel belang, dit ook van de westzijde te doen, dat hij
daartoe reeds spoedig na de oorlogsverklaring met eene
vloot met een landingsleger op onze kust zal verschijnen.
Reeds gedurende de onderhandelingen, die eene oorlogsver-
klaring voorafgaan en die hij, naarmate hij gereed is, kan i
` vertragen of afbreken, zal de vijand zijne toebereidselen
i daartoe gemaakt hebben.
` Is hü meester van de zee, dan kan hij een landingsleger
op een groot deel van zijne oorlogsvloot inschepen en dit, .
terwijl zijn hoofdleger onze grenzen overtrekt, naar onze
kust doen vertrekken. .
Buiten het gezicht van de kust blijvende, kan de vijan- ‘
delijke vloot hare vaart zoodanig regelen, dat zij des nachts
dwars van het bepaalde landingspunt aankomt, en met het j
aanbreken van den dag bij de kust ankeren en de ont- l
scheping beginnen. kan. Voordat er alsdan eene behoor- i
lijk sterke troepenmacht tegen den vijand kan worden aange- j
voerd, heeft deze hoogst waarschijnlijk reeds vasten voet aan i
'i wal gekregen en eene defensieve stelling ingenomen, en kan
de landing als gelukt worden beschouwd. i
Met de vele hulpmiddelen, waarover tegenwoordig eene l
groote zeemogendheid beschikken kan, zijn de bezwaren die
aan eene landing verbonden zijn, in de laatste jaren veel
verminderd en moet men zich die bezwaren niet te groot
voorstellen. Al is onze kust met slecht weder en hooge zee
ongenaakbaar, bij kalm weder en slecht water is zij dat niet.
· Dagelijks zien wij bij onze zeevisschersdorpen tal van
je visschersbommen zich zonder bezwaar op het strand zetten,
en met afloopend water, met hunne lading visch aan boord,
hoog en droog op den wal staan. Van de gelegenheid, om
door middel van die bommen op eene gemakkelijke wijze