HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 56

JPEG (Deze pagina), 691.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB


56
Voor het nieuw aan te schaffen materiëel zij11
naar schatting noodig:
4i Monitors of vaartuigen daarmede overeen-
komende .......................`........................... f 4.000.000 Li
30 Torpedobooten met torpedo­inrichting ...... ,, 1.008.000
50 Whitehead­torpedos .............................. ,, 327.000
Totaal voor nieuw materiëel ......... f 5.335.000
of, in ronde som, voor het materiëel voor de verdediging
van zeegaten, reeden en stroomen : f 9.500.000. De veran­ _
dering van het bestaande en de aanschaffing van het nieuwe .
‘ materiëel over vijf jaren verdeelende, komt men tot eene _
jaarlijksehe uitgaaf van circa twee millioen, hetgeen weinig
meer is dan in de laatste jaren voor den aanbouw van
nieuw materiëel is besteed.

De verdediging van de bovenrivieren en van de accessen
te water tot de liniën van defensie.
De taak die de marine hierbij te vervullen zal hebben,
valt zoo geheel samen met het plan van verdediging dat
door het leger zal worden aangenomen, dat ik mij niet j
competent reken te beoordeelen, of de daarvoor bestemde `
vijf gepantserde riviervaartuigen voor dit doel voldoende
zijn. Waarschijnlijk is dat getal in overleg met den minister
van oorlog vastgesteld. De marine vervult hierbij eene
; geheel ondergeschikte rol en moet, uit den aard der zaak,
onder de bevelen gesteld worden van den opperbevelhebber
l van het leger. Wat de vaartuigen betreft, komt het mij
j voor, dat zij in nauwe vaarwaters, door hunne groote lengte,
moeielijk te behandelen zullen zijn, en dat het daarom ook "
wenschelijk is, hen van twee stellen schroeven en twee E
roeren te voorzien en er zoogenaamde dubbeZ­e/imiers van
te maken.