HomeDe Koninklijke Nederlandsche MarinePagina 54

JPEG (Deze pagina), 758.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 54.99 MB

` I
I
I
I
. 54
worden geplaatst, die dan nog zwaarder gepantserd kunnen
worden dan met platen van 30 cM. I
De stcomkanonneerbooten, die gewapend zijn met kanonnen
van 23 cM., kunnen in plaats van deze vuurmonden, even-
eens met geschut van 21 cM. Krupp van 30 kalibers wor- .
den voorzien. Aan deze vaartuigen behoeft voor het overige
niets veranderd te iworden.
Wij hebben dus na de aangebrachte veranderingen in het I
bestaande materieel, voor de verdediging van zeegaten,
reeden en stroomen nog aan te bouwen:
4 ll/Iowitors, waarmede ook het verlies van de Adder wordt I
aangevuld. ;
en aan te schaffen:
30 Torpcdobooten 2° kl. .
50 Whitehead­t0¢j0ed0s.
De nieuwe monitors kunnen bestemd worden voor de I
zuidelijke vaarwaters en behoeven niet dien geringen diepgang ·
te hebben, die voor de verdediging van de Zuiderzee nood- ‘;
zakelijk is. Zij kunnen, met hooger vrij boord, zeevaardiger
gemaakt worden, zoodat zij zich ook buiten de gaten kunnen Ip
wagen. Of het nu wel raadzaam is, daarvoor het Duitsche
type lVespe aan te nemen, is moeielijk te beslissen, wegens de I
weinige gegevens die omtrent deze vaartuigen bestaan. Hoe-
wel zij door hun kanon van 30.5 c.M. een groot artilleristisch
vermogen bezitten, hebben zij het nadeel, daarmede slechts E
naar voren in de richting van de kiel te kunnen vuren, en dus
geen vuur naar alle richtingen te kunnen geven, een eisch, die
ik geloof dat aan onze vaartuigen, met het oog op de taak die
zij te vervullen zullen hebben, moet gesteld worden. Daarom
zoude ik voor onze nieuwe schepen eene wapening van twee I
kanonnen van 24 cM. Krupp verkiezen, die met hun beiden . I
I hetzelfde gewicht hebben als een kanon van 30.5 cM. Die
I kanonnen zouden dan, voor en achter den schoorsteen, in vaste `
I torenwallen die zoo ver mogelijk aanweerszijden uit de midden-
scheeps staan, en Ziwrbette geplaatst kunnen worden. Zij hebben
I I
* I
I
I